Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Klaipėdos apygardos teismas
lt
En

Archyvaras

Informacija atnaujinta 2019-01-15 17:14:42

ARCHYVARO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Archyvaras yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

2. Pareigybės grupė – specialistas, pareigybės lygis – B.

(Klaipėdos apygardos teismo pirmininko 2017-03-10 įsakymo Nr. V–41 redakcija)

II. PASKIRTIS

3. Archyvaro pareigybė reikalinga planuoti ir organizuoti teismo archyvo darbą taip, kad būtų užtikrintas tinkamas archyvui perduotų dokumentų (bylų) valdymas: apskaita, sisteminimas, saugojimas, išdavimas, naikinimas, perdavimas valstybės archyvui.

III. VEIKLOS SRITIS

4. Archyvaras vykdo pareigas bendrojoje veiklos srityje – dokumentų valdyme.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti tokius specialiuosius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išslavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų (Klaipėdos apygardos teismo pirmininko 2017-03-10 įsakymo Nr. V–41 redakcija);

5.2. žinoti ir gebėti taikyti biudžetinių įstaigų archyvų veiklą, dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą, teismo procesą, teismų veiklą reglamentuojančių įstatymų nuostatas ir kitus teisės aktus susijusius su tiesioginių funkcijų vykdymu;

5.3. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją, rengti ataskaitas, išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

5.4. mokėti sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti bendravimo, dalykinio pokalbio taisykles, tarnybinės etikos principus;

5.5. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Darbuotojas, einantis archyvaro pareigas, vykdo šias funkcijas:

6.1. perima iš teismo struktūrinių padalinių ir atskirų darbuotojų sudarytas ir sutvarkytas bylas saugojimui pagal bylų perdavimo aktus;

6.2. įrašo bylas į apyrašus ir byloms užrašo jų apskaitos duomenis, apyrašus teikia derinti valstybės archyvui;

6.3. atlieka dokumentų vertės ekspertizę kartu su struktūriniais padaliniais, administruojančiais atitinkamą veiklos sritį, rengia atrinktų naikinti dokumentų aktus, valstybės archyvui;

6.4. vykdo bylų apskaitos kontrolę ir sudaro bylų apskaitos dokumentų bylas;

6.5. organizuoja ir vykdo nuolat saugomų dokumentų (bylų) perdavimą valstybės archyvui;

6.6. dalyvauja rengiant teismo dokumentų valdymą reglamentuojančių teisės aktų projektus, pagal kompetenciją vertina ir teikia dėl jų pastabas, pasiūlymus;

6.7. informuoja teismo pirmininką apie teisme dingusius ar archyvui neperduotus dokumentus (bylas), surašo dokumentų (bylų) dingimo aktus, teikia juos tvirtinti teismo pirmininkui; bei nustatyta tvarka – valstybės archyvui;

6.8. pagal archyvarui nustatytas funkcijas (rolę) registruoja duomenis Lietuvos teismų informacinėje sistemoje LITEKO;

6.9. nustatyta tvarka teikia asmenims susipažinti archyve saugomas bylas, išduoda bylas (dokumentus) laikinam naudojimui;

6.10. remdamasis saugomais dokumentais, išduoda pažymas, dokumentų kopijas, išrašus asmenų prašymuose nurodytų faktų patvirtinimui, pagal kompetenciją rengia atsakymus į paklausimus archyvinėse bylose;

6.11. pagal kompetenciją konsultuoja teismo darbuotojus dokumentų tvarkymo ir bylų formavimo archyviniam saugojimui klausimais;

6.12. kontroliuoja saugomų dokumentų (bylų) būklę, teikia teismo pirmininkui pasiūlymus dėl tinkamų dokumentų (bylų) saugojimo sąlygų sudarymo;

6.13. vykdo kitus teismo pirmininko su teismo archyvo funkcijomis susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

7. Archyvaras tiesiogiai pavaldus teismo pirmininkui.

Teismo darbo laikas

I–IV  8.00–17.00
V      8.00–15.45

Dokumentų priėmimo laikas

I–IV  7.30–17.00
V      8.00–15.45

Pietų pertrauka
12.00–12.45

Informacija apie bylas

Baudžiamųjų bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (8 46) 39 09 85

Civilinių bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (8 46) 39 09 86

Informacija žiniasklaidai Dovilė Saulėnienė
tel. (8 46) 39 09 83, mob. 8 676 85940

Naujienų prenumerata