Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Klaipėdos apygardos teismas
lt
En

Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko patarėja

BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ SKYRIAUS PIRMININKO PATARĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
 

1. Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 

II SKYRIUS

PASKIRTIS
 

2. Baudžiamųjų bylų skyriaus (toliau – ir skyrius) pirmininko patarėjo pareigybė reikalinga teikti skyriaus pirmininkui metodinę ir praktinę pagalbą teisiniais bei darbo organizavimo klausimais, patarti ir teikti išvadas klausimais, susijusiais su teisės aktų analize, taikymu bei sisteminimu, padėti ruošti bylas nagrinėjimui teismo posėdyje ir vykdyti kitas skyriaus pirmininko pareigas, nesusijusias su teisingumo vykdymu.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS
 

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosios veiklos srityse – teisėje ir dokumentų valdyme.

 
IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą – būti baigęs vientisąsias universitetines socialinių mokslų srities teisės krypties studijas (turėti teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį, prilyginamą teisės magistro kvalifikaciniam laipsniui) arba pirmos ir antros pakopų nuosekliąsias universitetines socialinių mokslų srities teisės krypties studijas (turėti teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinius laipsnius);

4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo patirtį;

4.3. būti gerai susipažinęs ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais teismų, teismų savivaldos sistemos veiklą, teismo procesą, viešąjį administravimą ir valstybės tarnybą;

4.4. gerai išmanyti ir gebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos, tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės aktus, nacionalinių ir tarptautinių teismų praktiką;

4.5. gebėti rengti teismo priimamų procesinių sprendimų, kitų dokumentų projektus, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir ataskaitas;

4.6. sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti teismų procesinių sprendimų kokybės standartus, teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;

4.7. žinoti dalykinio pokalbio taisykles, tarnybinės etikos principus;

4.8. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programų paketu.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. renka skyriaus pirmininkui reikalingus įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, teisinę bei kitą informaciją, juos analizuoja, sistemina ir teikia išvadas;

5.2. analizuoja Baudžiamųjų bylų skyriaus kompetencijai priskirtų bylų medžiagą, įvertina ir apibendrina bylose esančias teisės problemas, teikia motyvuotas išvadas dėl bylose esančių teisės aiškinimo ir taikymo problemų sprendimo;

5.3. skyriaus pirmininko pavedimu rengia ataskaitas apie proceso ir kitų įstatymų nustatytų bylų nagrinėjimo terminų laikymąsi, teisme nagrinėjamų bylų praktiką;

5.4. skyriaus pirmininko pavedimu vadovaudamasis Administravimo teismuose nuostatais rengia patikrinimo aktų projektus;

5.5. rengia procesinių sprendimų ir kitų su teismo procesu susijusių dokumentų projektus;

5.6. nustatyta tvarka vykdo šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su Lietuvos teismų informacine sistema „Liteko“;

5.7. skyriaus pirmininko pavedimu nagrinėja asmenų skundus, pareiškimus ir prašymus, teikia pasiūlymus dėl jų sprendimo, rengia reikiamų raštų projektus;

5.8. teismo pirmininko, skyriaus pirmininko pavedimu dalyvauja ir (ar) rengia vidaus teisės aktų projektus;

5.9. teismo pirmininko, skyriaus pirmininko pavedimu rengia medžiagą teismo / skyriaus administracinės veiklos organizavimo ir kontrolės vykdymui;

5.10. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;

5.11. vykdo kitus teismo pirmininko, skyriaus pirmininko su teismo veikla ir Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko patarėjo funkcijomis susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkui.

Teismo darbo laikas

I–IV  8.00–17.00
V      8.00–15.45

Dokumentų priėmimo laikas

I–IV  7.30–17.00
V      8.00–15.45

Pietų pertrauka
12.00–12.45

Informacija apie bylas

Baudžiamųjų bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (8 46) 39 09 85

Civilinių bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (8 46) 39 09 86

Informacija žiniasklaidai Dovilė Saulėnienė
tel. (8 46) 39 09 83, mob. 8 676 85940

Naujienų prenumerata