Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Klaipėdos apygardos teismas
lt
En

Baudžiamųjų bylų skyriaus raštinės biuro teismo posėdžių sekretorius

Informacija atnaujinta 2019-10-08 13:07:45

BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ SKYRIAUS RAŠTINĖS BIURO
TEISMO POSĖDŽIŲ SEKRETORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Baudžiamųjų bylų skyriaus raštinės biuro teismo posėdžių sekretorius yra karjeros valstybės tarnautojas.
 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Baudžiamųjų bylų skyriaus raštinės biuro teismo posėdžių sekretoriaus pareigybė reikalinga teisės aktų nustatyta tvarka parengti bylas nagrinėti, organizuoti teismo posėdžius, fiksuoti jų eigą, tvarkyti bylas iki jų perdavimo į Baudžiamųjų bylų skyriaus (toliau – ir skyrius) raštinės biurą, atlikti kitą darbą, susijusį su teismo posėdžių sekretoriui priskirtų funkcijų vykdymu.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS


 3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosios veiklos srityse – teismo posėdžių organizavimo ir teismo procesinių dokumentų valdymo.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį koleginį išsilavinimą;

(Klaipėdos apygardos teismo kanclerio 2019-09-19 įsakymo Nr. V–99 redakcija)

4.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, teismų veiklą;

4.3. gerai išmanyti ir gebėti taikyti teismo procesą, dokumentų valdymą, asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus, kitus teisės aktus, susijusius su tiesioginių funkcijų vykdymu;

4.4. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją, rengti išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

4.5. mokėti sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dalykinio pokalbio taisykles, tarnybinės etikos principus;

4.6. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programų paketu, naudotis garso ir vaizdo įrašymo aparatūra.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. parengia bylą posėdžiui: rengia ir siunčia teismo šaukimus, pranešimus, teismo ir dalyvaujančių byloje asmenų procesinius dokumentus proceso dalyviams, reikalavimus įstaigoms, atsakingoms už suimtų nuteistųjų laikymą bei pristatymą į teismą, užklausimus ir kitus raštus, susijusius su nagrinėjama byla; įstatymų nustatytais atvejais teismo pranešimus skelbia specialiame interneto tinklalapyje; perduoda parengtus dokumentus išsiųsti;

5.2. nustatyta tvarka teikia informaciją (duomenis) apie bylas, jose priimtus procesinius sprendimus atitinkamiems registrams, įstaigoms, institucijoms bei kitiems, tokią informaciją turintiems gauti asmenims;

5.3. tikrina teismo šaukimų ir kitų procesinių dokumentų proceso dalyviams įteikimą, paaiškėjus, kad jie neįteikti, atsižvelgdamas į neįteikimo priežastis, pakartotinai juos siunčia ir praneša nagrinėjančiam bylą teisėjui;

5.4. pildo nustatytos formos bendrą vertėjų užimtumo teismo posėdžiuose grafiką;

5.5. sudaro bylų, paskirtų nagrinėti teismo posėdžiuose, sąrašus ir posėdžio dieną ne vėliau kaip 8.10 val. iškabina juos teismo Informaciniame stende; teismo posėdžiui pasibaigus šiuos sąrašus nukabina ne vėliau kaip iki tos darbo dienos pabaigos;

5.6. prieš teismo posėdį patikrina, kas iš šauktųjų asmenų atvyko, nustato jų tapatybę, patikrina įgaliojimus; rūpinasi, kad prieš posėdį ir po posėdžio pertraukos teismo nurodytu laiku į teismo salę būtų pristatyti suimti nuteistieji; užtikrina, kad visi proceso dalyviai teismo salėje užimtų jiems skirtas vietas; nurodo vertėjui, kuriems proceso dalyviams bus reikalingos vertėjo paslaugos; apie baigtą pasiruošimą teismo posėdžiui informuoja kolegijos pirmininką (teisėją) arba kolegijos teisėją, darantį pranešimą apie bylą;

5.7. įstatyme numatytais atvejais rašo teismo posėdžio protokolą ir nustatytais terminais įteikia kolegijos pirmininkui (teisėjui) pasirašyti;

5.8. nustatyta tvarka daro teismo posėdžio garso ir (ar) vaizdo įrašą ir perkelia jį į duomenų laikmeną arba užtikrina jo perdavimą nuotolinio perdavimo priemonėmis;

5.9. nustatyta tvarka atlieka procesinių ir kitų gautų dokumentų / bylų tvarkymą ir apskaitą;

5.10. pagal šiai pareigybei nustatytas funkcijas (roles) registruoja duomenis Lietuvos teismų informacinėje sistemoje LITEKO;

5.11. įstatymų nustatytais atvejais nedelsiant perduoda procesinius sprendimus versti į teisėjo nurodytą kalbą;

5.12. teisėjo (kolegijos pirmininko) patvirtintų sprendimų ir kitų procesinių dokumentų kopijas (nuorašus) užantspauduoja teismo herbiniu antspaudu; įstatymų nustatyta tvarka ir terminais išsiunčia (įteikia) procesinius sprendimus ir kitus procesinius dokumentus;

5.13. nustatyta tvarka perduoda į skyriaus raštinės biurą tinkamai sutvarkytas išnagrinėtas bylas ir neišnagrinėtas bylas susipažinti ar atlikti kitus nustatytus veiksmus;

5.14. skyriaus pirmininko ar jo įgalioto darbuotojo nurodymu teikia duomenis apie darbo krūvį;

5.15. nustatyta tvarka teikia informaciją apie bylos eigą dalyvaujantiems byloje asmenims;

5.16. teikia pasiūlymus dėl teismo posėdžių sekretorių darbo organizavimo tobulinimo;

5.17. vykdo kitus teismo pirmininko, skyriaus pirmininko, teismo kanclerio, skyriaus raštinės biuro vedėjo su teismo veikla ir teismo posėdžių sekretoriaus funkcijomis susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Baudžiamųjų bylų skyriaus raštinės biuro vedėjui.

Teismo darbo laikas

I–IV  8.00–17.00
V      8.00–15.45

Dokumentų priėmimo laikas

I–IV  7.30–17.00
V      8.00–15.45

Pietų pertrauka
12.00–12.45

Informacija apie bylas

Baudžiamųjų bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (8 46) 39 09 85

Civilinių bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (8 46) 39 09 86

Informacija žiniasklaidai Dovilė Saulėnienė
tel. (8 46) 39 09 83, mob. 8 676 85940

Naujienų prenumerata