Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Klaipėdos apygardos teismas
lt
En

Baudžiamųjų bylų skyriaus raštinės biuro vedėjas

BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ SKYRIAUS RAŠTINĖS BIURO VEDĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Baudžiamųjų bylų skyriaus raštinės biuro vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 

II SKYRIUS
PASKIRTIS
 

2. Baudžiamųjų bylų skyriaus raštinės biuro vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti ir kontroliuoti Baudžiamųjų bylų skyriaus (toliau – ir skyrius) raštinės biuro darbuotojų ir skyriaus raštinės biuro teismo posėdžių sekretorių darbą (toliau apibendrintai – ir darbuotojai), organizuoti ir užtikrinti tinkamą skyriaus dokumentų, bylų valdymą, informacijos teikimą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS
 

3. Baudžiamųjų bylų skyriaus raštinės biuro vedėjas vykdo funkcijas specialiosios veiklos srityje – teismo procesinių dokumentų (bylų) valdyme.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį teismų sistemoje;

4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, teismų veiklą;

4.4. gerai išmanyti ir gebėti taikyti teisės aktus, reglamentuojančius teismų veiklą, baudžiamųjų, administracinių nusižengimų bylų procesą, procesinių sprendimų vykdymą, dokumentų valdymą ir kitus teisės aktus, būtinus funkcijų vykdymui;

4.5. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją, rengti ataskaitas, išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir skyriaus raštinės biuro darbuotojų veiklą;

4.6. mokėti sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dalykinio pokalbio taisykles, tarnybinės etikos principus;

4.7. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programų paketu ir Lietuvos teismų informacine sistema „Liteko“ (toliau – „Liteko“).

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. organizuoja ir kontroliuoja skyriaus raštinės biuro darbuotojų darbą;

5.2. organizuoja ir kontroliuoja skyriaus raštinės biuro teismo posėdžių sekretorių darbą;

5.3. pagal šiai pareigybei nustatytas funkcijas (roles) registruoja duomenis „Liteko“;

5.4. pagal kompetenciją organizuoja, kontroliuoja ir vykdo skyriui adresuotų (perduotų) bylų, dokumentų apskaitą, registravimą, skirstymą, tvarkymą, savalaikį apeliacine instancija išnagrinėtų bylų, skundų grąžinimą pirmosios instancijos teismui, pirmąja instancija išnagrinėtų bylų bei su bylų administravimu susijusių dokumentų perdavimą į teismo archyvą;

5.5. priimdamas išnagrinėtas bylas, kontroliuoja, kad jos būtų sutvarkytos pagal teisės aktų reikalavimus: įvesti duomenys „Liteko“, pridėti reikalingi dokumentai, atlikti kiti, teisės aktų nustatyti veiksmai;

5.6. nustatyta tvarka organizuoja Europos arešto orderio perdavimą vykdyti;

5.7. rengia skyriaus dokumentacijos plano, dokumentacijos plano papildymų sąrašo projektus, kontroliuoja, kad skyriuje būtų tinkamai formuojamos ir tvarkomos bylos;

5.8. pagal kompetenciją rengia vidaus teisės aktų, raštų, kitų dokumentų, susijusių su skyriaus ir skyriaus raštinės biuro veikla, projektus;

5.9. organizuoja vertimus (raštu ir žodžiu) į/iš užsienio kalbas;

5.10. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja informacijos apie skyriuje nagrinėjamas bylas teikimą proceso dalyviams;

5.11. teismo pirmininko ar skyriaus pirmininko nurodymu siunčia bylas į kitus teismus;

5.12. teismo pirmininko, skyriaus pirmininko nurodymu pavaduoja kitus skyriaus raštinės biuro darbuotojus jų atostogų, laikino nedarbingumo ir komandiruočių metu;

5.13. vykdo kitus teismo pirmininko, skyriaus pirmininko su skyriaus raštinės biuro darbuotojų funkcijomis susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkui.

_________________

Teismo darbo laikas

I–IV  8.00–17.00
V      8.00–15.45

Dokumentų priėmimo laikas

I–IV  7.30–17.00
V      8.00–15.45

Pietų pertrauka
12.00–12.45

Informacija apie bylas

Baudžiamųjų bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (8 46) 39 09 85

Civilinių bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (8 46) 39 09 86

Informacija žiniasklaidai Dovilė Saulėnienė
tel. (8 46) 39 09 83, mob. 8 676 85940

Naujienų prenumerata