Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Klaipėdos apygardos teismas
lt
En

Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjo padėjėjas

BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ SKYRIAUS TEISĖJO PADĖJĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjo padėjėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Baudžiamųjų bylų skyriaus (toliau – ir skyrius) teisėjo padėjėjo pareigybė reikalinga padėti rengti bylas nagrinėjimui teismo posėdyje, ruošti teismo priimamų procesinių ir kitų dokumentų projektus, patarti teisėjui su įstatymų ir kitų teisės aktų, nacionalinių ir tarptautinių teismų praktikos analize, taikymu ar sisteminimu susijusiais klausimais.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosios veiklos srityse  – teisėje ir dokumentų valdyme.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį teisės krypties išsilavinimą (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinį laipsnį);

(Klaipėdos apygardos teismo kanclerio 2019-06-12 įsakymo Nr. V–67 redakcija)

4.2. gerai išmanyti ir gebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos, tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės aktus, nacionalinių ir tarptautinių teismų praktiką;

4.3. būti susipažinusiam su viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir teismų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais;

4.3. gebėti rengti teismo priimamų procesinių sprendimų, kitų dokumentų projektus, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

4.4. sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti teismų procesinių sprendimų kokybės standartus, teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;

4.5. žinoti dalykinio pokalbio taisykles, tarnybinės etikos principus;

4.6. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programų paketu.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. analizuoja teismo posėdžiui rengiamų ir kitų Baudžiamųjų bylų skyriaus kompetencijai priskirtų bylų medžiagą, įvertina ir apibendrina bylose esančias teisės problemas, referuoja apie jas teisėjui ir teikia motyvuotas išvadas dėl jų sprendimo;

5.2. susistemina ir pateikia teisėjui rengiantis bylos nagrinėjimui reikalingus Lietuvos Respublikos, tarptautinius, Europos Sąjungos teisės aktus, nacionalinių ir tarptautinių teismų praktiką, kitą teisinę ir kitokią informaciją, reikalingą bylai nagrinėti;

5.3. rengia teisėjo vienasmeniškai ir kolegialiai priimamų teismo procesinių dokumentų projektus;

5.4. vykdo teisėjo pavedimus dėl įrodymų išreikalavimo ir kitus nurodymus, susijusius su bylos nagrinėjimu;

5.5. vykdo vidiniais teisės aktais šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su darbu su Lietuvos teismų informacine sistema „Liteko“;

5.6. teismo pirmininko, teismo skyriaus pirmininko ar teisėjo pavedimu rengia dokumentus, susijusius su teismo funkcijų vykdymu;

5.7. teismo pirmininko, teismo skyriaus pirmininko ar teisėjo pavedimu nagrinėja teisme gaunamus asmenų skundus, pareiškimus ir prašymus, rengia atsakymų į juos projektus, teikia pasiūlymus dėl juose iškeltų klausimų;

5.8. vykdo kitus teismo pirmininko, skyriaus pirmininko su teismo veikla ir teisėjo padėjėjo funkcijomis susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkui.

Teismo darbo laikas

I–IV  8.00–17.00
V      8.00–15.45

Dokumentų priėmimo laikas

I–IV  7.30–17.00
V      8.00–15.45

Pietų pertrauka
12.00–12.45

Informacija apie bylas

Baudžiamųjų bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (8 46) 39 09 85

Civilinių bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (8 46) 39 09 86

Informacija žiniasklaidai Dovilė Saulėnienė
tel. (8 46) 39 09 83, mob. 8 676 85940

Naujienų prenumerata