Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Klaipėdos apygardos teismas
lt
En

Dokumentų priėmimo specialistas

DOKUMENTŲ PRIĖMIMO SPECIALISTO

ATLIEKAMOS FUNKCIJOS IR SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

I. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti tokius specialiuosius reikalavimus:

1.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;

1.2. išmanyti ir gebėti taikyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, teismo procesą bei teismų veiklą reglamentuojančių įstatymų nuostatas, susijusias su tiesioginių funkcijų vykdymu;

1.3. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

1.4. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti bendravimo, dalykinio pokalbio taisykles, tarnybinės etikos principus;

1.5. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

 

II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

2. Darbuotojas, einantis dokumentų priėmimo specialisto pareigas, vykdo šias funkcijas:

2.1. priima visus dokumentus iš asmenų, tiesiogiai atvykusių į teismą, neprocesinius dokumentus perduoda registruoti teismo administracijos sekretorei;

2.2. nustatyta tvarka registruoja bet kokia forma teisme gautus procesinio pobūdžio bei kitus su bylų nagrinėjimu susijusius dokumentus, bylas atitinkamuose registruose ir (ar) Lietuvos teismų informacinėje sistemoje LITEKO (toliau – LITEKO);

2.3. priimdamas, registruodamas dokumentus, patikrina, ar gautas visas dokumentas, ar netrūksta dokumente nurodytų priedų/pridedamų dokumentų ir, esant neatitikimams, surašo aktą bei apie tai pažymi LITEKO arba apie nustatytus neatitikimus informuoja asmenį, pateikusį dokumentus tiesiogiai teismui;

2.4. paskirsto užregistruotus dokumentus, bylas pagal atitinkamus požymius ir perduoda atsakingiems teismo darbuotojams;

2.5. apie skubių dokumentų bylose gavimą nedelsdamas informuoja teismo posėdžių sekretorių, teisėją ar kitą atsakingą teismo darbuotoją;

2.6. teisės aktų nustatyta tvarka aptarnauja asmenis, atvykusius į teismą: teikia bendro pobūdžio pirminę informaciją apie teismo veiklą, nagrinėjamas bylas, posėdžių vietą, kitą aktualią informaciją pagal savo kompetenciją, padeda asmenims orientuotis teisme; neturėdamas įgaliojimų spręsti asmenų prašymus, skundus ar teikti informaciją, nurodo, kur asmuo turi kreiptis ir (ar) apie kreipimąsi informuoja tokius įgaliojimus turintį darbuotoją;

2.7. teismo pirmininko, raštinės vedėjo nurodymu pavaduoja kitus teismo raštinės darbuotojus, vykdančius dokumentų priėmimo, siuntimo, kopijavimo, posėdžių garso įrašų darymo funkcijas, šių darbuotojų atostogų, laikino nedarbingumo ir komandiruočių metu;

2.8. vykdo kitus teismo pirmininko, raštinės vedėjo su teismo, teismo raštinės funkcijomis susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

 

 

_____________________________

Teismo darbo laikas

I–IV  8.00–17.00
V      8.00–15.45

Dokumentų priėmimo laikas

I–IV  7.30–17.00
V      8.00–15.45

Pietų pertrauka
12.00–12.45

Informacija apie bylas

Baudžiamųjų bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (8 46) 39 09 85

Civilinių bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (8 46) 39 09 86

Informacija žiniasklaidai Dovilė Saulėnienė
tel. (8 46) 39 09 83, mob. 8 676 85940

Naujienų prenumerata