Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Klaipėdos apygardos teismas
lt
En

Specialistas (kopijavimui)

SPECIALISTO (KOPIJAVIMUI) ATLIEKAMOS FUNKCIJOS IR SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

I. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

                  

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti tokius specialiuosius reikalavimus:

1.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;

1.2. išmanyti ir gebėti taikyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktus, nustatančius bylų medžiagos kopijų įkainius ir mokėjimo už kopijas tvarką, teismo procesą bei teismų veiklą reglamentuojančių įstatymų nuostatas, susijusias su tiesioginių funkcijų vykdymu;

1.3. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

1.4. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti bendravimo, dalykinio pokalbio taisykles, tarnybinės etikos principus;

1.5. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu, optinių laikmenų įrašymo programa, naudotis kopijavimo technika (Klaipėdos apygardos teismo pirmininko       2014-03-24 įsakymo Nr. V–20 redakcija).

                    

II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

2. Specialistas (kopijavimui) vykdo šias funkcijas:

2.1. nustatyta tvarka įrašo garso įrašų rinkmenas į kompiuterines laikmenas, kopijuoja visus teismo darbui ir teisingumo vykdymui reikalingus dokumentus, garso įrašus, juos ir jų kopijas grąžina kopijuoti pateikusiems teismo darbuotojams (Klaipėdos apygardos teismo pirmininko  2014-03-24 įsakymo Nr. V–20 redakcija);

2.2. pildo teismo raštinės vedėjo nustatytos formos teismo reikmėms nukopijuotų dokumentų, garso įrašų registracijos žurnalą (Klaipėdos apygardos teismo pirmininko 2014-03-24 įsakymo Nr. V–20 redakcija);

2.3. teismo pirmininko nustatyta tvarka priima prašymus dėl kopijų išdavimo, rengia ir išduoda bylų medžiagos kopijas dalyvaujantiems byloje bei kitiems, turintiems teisę jas gauti, asmenims;

2.4. daro skaitmenines dokumentų kopijas dalyvaujantiems ir (ar) nedalyvavusiems byloje asmenims, atsižvelgdamas į asmens, pateikusio prašymą, arba teismo darbuotojo pageidavimą, perkelia jas į kompiuterinę laikmeną arba į atitinkamą teismo vidinio tinklo (intraneto) aplanką;

2.5. rūpinasi, kad kopijavimo aparatuose netrūktų popieriaus, informuoja atsakingą darbuotoją apie kopijavimo technikos gedimus;

2.6. teismo pirmininko, raštinės vedėjo nurodymu pavaduoja kitus teismo raštinės darbuotojus, vykdančius dokumentų tvarkymo funkcijas (Klaipėdos apygardos teismo pirmininko 2014-03-24 įsakymo Nr. V–20 redakcija);

2.7. vykdo kitus teismo pirmininko, teismo raštinės vedėjo su teismo, teismo raštinės funkcijomis susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

 

_______________________________

Teismo darbo laikas

I–IV  8.00–17.00
V      8.00–15.45

Dokumentų priėmimo laikas

I–IV  7.30–17.00
V      8.00–15.45

Pietų pertrauka
12.00–12.45

Informacija apie bylas

Baudžiamųjų bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (8 46) 39 09 85

Civilinių bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (8 46) 39 09 86

Informacija žiniasklaidai Dovilė Saulėnienė
tel. (8 46) 39 09 83, mob. 8 676 85940

Naujienų prenumerata