Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Klaipėdos apygardos teismas
lt
En

Tarnautojas (administratorius)

TARNAUTOJO (ADMINISTRATORIAUS)

ATLIEKAMOS FUNKCIJOS IR SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

I. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti tokius specialiuosius reikalavimus:

1.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;

1.2. išmanyti ir gebėti taikyti viešąjį administravimą, teismų veiklą, dokumentų ir biudžetinių įstaigų turto valdymą reglamentuojančius teisės aktus, tiek, kiek tai susiję su priskirtų funkcijų vykdymu;

1.3. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

1.4. mokėti sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti bendravimo, dalykinio pokalbio taisykles, tarnybinės etikos principus;

1.5. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu.

 

II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 2. Darbuotojas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:

2.1. palaiko tvarkingą teismo patalpų išvaizdą (koridorių, teismo pirmininko priimamojo, teisėjų pasitarimų kambario, aktų salės ir pan.);

2.2. atlieka darbo priemonių sandėliavimą, paskirstymą bei poreikio analizę;

2.3. teismo pirmininko nustatyta tvarka išduoda, priima teismo bibliotekos leidinius, sudaro ir tvarko bibliotekos fondus;

2.4. neteko galios (Klaipėdos apygardos teismo pirmininko 2015-10-15 įsakymu Nr. V–97);

2.5. teisės aktų nustatyta tvarka parengia ir perduoda į archyvą teismo raštinėje sudarytas bylas;

2.6. pagal kompetenciją rengia teismo vidaus administravimo dokumentų projektus, sistemina įvairius duomenis;

2.7. nesant teismo administracijos sekretoriaus, vykdo jo funkcijas, susijusias su teismo pirmininko darbotvarkės įgyvendinimu, renginių (pasitarimų, susirinkimų ir pan.), lankytojų priėmimų ir pokalbių telefonu organizavimu, teismo bendrojo elektroninio pašto tvarkymu, dokumentų priėmimu, registravimu, užduočių vykdymo kontrole, informacijos asmenims telefonu ir elektroniniu paštu teikimu;

2.8. atsižvelgus į turimą darbo krūvį, teismo pirmininko nurodymu pavaduoja teismo raštinės darbuotojus, vykdančius dokumentų priėmimo, siuntimo, įteikimo ar kopijavimo funkcijas, šių darbuotojų atostogų, laikino nedarbingumo ir komandiruočių metu;

2.9. vykdo kitus teismo pirmininko su tiesioginėmis funkcijomis susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

Teismo darbo laikas

I–IV  8.00–17.00
V      8.00–15.45

Dokumentų priėmimo laikas

I–IV  7.30–17.00
V      8.00–15.45

Pietų pertrauka
12.00–12.45

Informacija apie bylas

Baudžiamųjų bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (8 46) 39 09 85

Civilinių bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (8 46) 39 09 86

Informacija žiniasklaidai Dovilė Saulėnienė
tel. (8 46) 39 09 83, mob. 8 676 85940

Naujienų prenumerata