Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Klaipėdos apygardos teismas
lt
En

Teisėjo vyresnysis padėjėjas (komunikacijai)

Informacija atnaujinta 2019-10-03 10:12:32

KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMO
TEISĖJO VYRESNIOJO PADĖJĖJO (KOMUNIKACIJAI)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
 

1. Klaipėdos apygardos teismo teisėjo vyresnysis padėjėjas (komunikacijai) yra karjeros valstybės tarnautojas.
 

II SKYRIUS

PASKIRTIS
 

2. Klaipėdos apygardos teismo (toliau – ir teismas) teisėjo vyresniojo padėjėjo (komunikacijai) pareigybė reikalinga:

2.1. rūpintis visuomenės pasitikėjimo teismu ir teismo, teismų sistemos įvaizdžio formavimo klausimais, teikti oficialią informaciją viešosios informacijos rengėjams ir jų atstovams apie teismo veiklą, organizuoti ir koordinuoti teismo vidinę komunikaciją;

2.2. patarti teismo pirmininkui įstatymų ir kitų teisės aktų analizės, taikymo, sisteminimo klausimais, padėti rengti bylas nagrinėti teismo posėdyje, ruošti teismo procesinių ir kitų dokumentų projektus.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITYS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas šiose veiklos srityse:

3.1. bendrosiose – viešųjų ryšių ir vidinės komunikacijos;

3.2. specialiosiose  – teisės ir dokumentų valdymo.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį teisės krypties išsilavinimą (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinį laipsnį);

4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį teisme ir (arba) ryšių su visuomene ar atstovavimo spaudai srityje;

4.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu;

4.4. gerai išmanyti ir gebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, teismų ir teismų savivaldos sistemos veiklą, visuomenės informavimą, viešosios informacijos teikimą, asmens duomenų apsaugą ir kitus, su vidine ir išorine komunikacija susijusius teisės aktus;

4.5. gerai išmanyti ir gebėti teisingumo vykdymo procese taikyti Lietuvos Respublikos, tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės aktus, nacionalinių ir tarptautinių teismų praktiką;

4.6. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti pranešimus spaudai, išvadas, ataskaitas, teismo priimamų procesinių ir kitų dokumentų projektus, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

4.7. mokėti sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dalykinio pokalbio taisykles, valstybės tarnautojų veiklos ir tarnybinės etikos principus;

4.8. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programų paketu.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:

5.1. sekti gaunamas ir nagrinėjamas bylas bei laiku rengti ir, suderinus su bylą nagrinėjančiu teisėju (kolegialaus bylos nagrinėjimo atveju – su kolegijos pirmininku arba kitu jo nurodytu kolegijos nariu), pateikti apie tai teisiškai pagrįstą oficialią informaciją visuomenei, viešosios informacijos rengėjams ir jų atstovams, kaupti teismo teikiamą oficialią informaciją;

5.2. sekti teismo veiklą bei įvykius, teismų savivaldos institucijų, darbo grupių, komisijų, kuriose dalyvauja teismo atstovai, veiklą ir rengti apie tai oficialią informaciją visuomenei, viešosios informacijos rengėjams ir jų atstovams;

5.3. rinkti visuomenės informavimo priemonėse pateikiamą informaciją, susijusią su teismo, teismų savivaldos institucijų bei teismų veikla, ją apibendrinti, analizuoti (vykdyti žiniasklaidos monitoringą), teikti teismo pirmininkui, jo pavedimu ir kitiems teismo darbuotojams; teisės aktų nustatyta tvarka paneigti arba patikslinti visuomenės informavimo priemonėse apie teismo veiklą pateiktą klaidingą ar netikslią informaciją;

5.4. teisės aktų nustatyta tvarka laiku skelbti, nuolat atnaujinant, privalomą bei aktualią visuomenei informaciją teismo interneto svetainėje, teismo informaciniame stende;

5.5. koordinuoti Klaipėdos apygardos apylinkių teismų viešųjų ryšių veiklą, organizuojant pasitarimus ir kitus renginius dėl bendros komunikacijos strategijos įgyvendinimo;

5.6. organizuoti ir vesti spaudos konferencijas, teismo atstovų interviu su viešosios informacijos rengėjų atstovais, konsultuoti bei teikti metodinę pagalbą teismo atstovams viešųjų ryšių srityje;

5.7. organizuoti ir (ar) vykdyti konferencijas, seminarus, pasitarimus, diskusijas, posėdžius, pristatymus, švietėjiškas akcijas ir kitas visuomenės informavimo apie teismo (-ų) veiklą viešųjų ryšių priemones, teikti pasiūlymus, išvadas ar rekomendacijas, galinčias pagerinti visuomenės pasitikėjimo teismu lygį;

5.8. organizuoti informacinių leidinių, garso ir vaizdo medžiagos apie teismą rengimą, leidimą ir platinimą;

5.9. pagal savo kompetenciją inicijuoti ir vykdyti visuomenės nuomonės tyrimus, apklausas;

5.10. teikti Lietuvos ir užsienio valstybių viešosios informacijos rengėjų atstovams jų prašomą oficialią informaciją, išskyrus atvejus, kai informacija pagal teisės aktus yra neteikiama;

5.11. palaikyti tiesioginius kontaktus su viešosios informacijos rengėjais ir jų atstovais ir teikti jiems pagalbą rengiant pranešimus, publikacijas, laidas apie teismo veiklą, siekiant užtikrinti, kad visuomenei būtų pateikta tik tikrovę atitinkanti, objektyvi ir teisinga informacija;

5.12. rengti visuomenės informavimo, komunikacijos, viešųjų ryšių strategijas, veiksmų planus, krizių valdymo planus ir juos įgyvendinti;

5.13. organizuoti, vykdyti ir tobulinti teismo vidinę komunikaciją, užtikrinti aktualios informacijos platinimą teismo viduje (ir intranete);

5.14. teismo pirmininko pavedimu atstovauti teismui visuomenės informavimo srityje kitose institucijose, įstaigose bei jų organizuojamuose renginiuose;

5.15. teikti Nacionalinei teismų administracijai parengtus informacinius pranešimus visuomenei apie teismo aktualijas, pranešimus viešosios informacijos rengėjams ir kitą teisės aktų reglamentuotą informaciją;

5.16. dalyvauti teismo pirmininko ar teismo kanclerio sudarytų ar tarpinstitucinių nuolatinių ir laikinųjų komisijų (taip pat ir sudaromų Administravimo teismuose nuostatų nustatyta tvarka), darbo grupių darbe, teikti reikalingą informaciją bei pasiūlymus;

5.17. analizuoti teismo posėdžiui rengiamų ir kitų teismo kompetencijai priskirtų bylų medžiagą, įvertinti ir apibendrinti bylose esančias teisės problemas, referuoti apie jas teismo pirmininkui ir teikti motyvuotas išvadas dėl jų sprendimo;

5.18. susisteminti ir pateikti teisminio proceso bylų nagrinėjimui reikalingus Lietuvos Respublikos, tarptautinius, Europos Sąjungos teisės aktus, nacionalinių ir tarptautinių teismų praktiką, kitą teisinę ir kitokią informaciją;

5.19. rengti teismo procesinių, kitų, su bylų nagrinėjimu susijusių, dokumentų bei vidaus teisės aktų (pagal kompetenciją) projektus, teismo pirmininko pavedimu nagrinėti asmenų skundus, pareiškimus ar prašymus, rengti atsakymų į juos projektus, teikti pasiūlymus dėl juose iškeltų klausimų sprendimo;

5.20. vykdyti pagal patvirtintą tvarką šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su Lietuvos teismų informacine sistema LITEKO;

5.21. teismo pirmininko pavedimu dalyvauti analizuojant ir apibendrinant teismų praktiką, informuoti teismo pirmininką ir skyrių pirmininkus apie nevienodos teismų praktikos atvejus;

5.22. vykdyti kitus teismo pirmininko su teismo veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Klaipėdos apygardos teismo pirmininkui.

______________________

Teismo darbo laikas

I–IV  8.00–17.00
V      8.00–15.45

Dokumentų priėmimo laikas

I–IV  7.30–17.00
V      8.00–15.45

Pietų pertrauka
12.00–12.45

Informacija apie bylas

Baudžiamųjų bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (8 46) 39 09 85

Civilinių bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (8 46) 39 09 86

Informacija žiniasklaidai Dovilė Saulėnienė
tel. (8 46) 39 09 83, mob. 8 676 85940

Naujienų prenumerata