Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Klaipėdos apygardos teismas
lt
En

Teismo administracijos sekretorius

KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMO

TEISMO ADMINISTRACIJOS SEKRETORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Klaipėdos apygardos teismo administracijos sekretorius yra karjeros valstybės tarnautojas.
 

II SKYRIUS

PASKIRTIS
 

2. Klaipėdos apygardos teismo (toliau – teismas) administracijos sekretoriaus pareigybė reikalinga padėti užtikrinant ir organizuojant teismo žmogiškųjų išteklių plėtrą ir dalyvauti formuojant įstaigos organizacinę kultūrą, tinkamą teisės aktų projektų rengimą, organizuoti svečių priėmimą, techniškai aptarnauti teisme vykstančius pasitarimus bei vykdyti kitus teismo pirmininko / teismo kanclerio pavedimus.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrosios veiklos srityse – dokumentų valdymo ir personalo administravimo.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

4.2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius teismų veiklą, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, viešąjį administravimą;

4.3. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

4.4. sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, būti gerai susipažinusiam ir gebėti taikyti dokumentų rengimą ir valdymą reglamentuojančius teisės aktus, bendravimo ir dalykinio pokalbio taisykles, tarnybinės etikos principus;

4.5. mokėti dirbti „MS Office“ programų paketu.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. pagal kompetenciją rengia teismo pirmininko / teismo kanclerio įsakymų (komandiruočių, atostogų, papildomų poilsio dienų suteikimo ir kitais personalo administravimo klausimais) ir įsakymais tvirtinimų teisės aktų projektus;

5.2. rengia raštų, kitų dokumentų, susijusių su teismo administravimu, projektus;

5.3. renka darbui reikalingus teisės aktus, kitą teisinę informaciją;

5.4. dalyvauja rengiant pasitarimus, susirinkimus, informuoja apie juos teisėjus bei kitus teismo darbuotojus, rašo protokolus bei užtikrina jų pateikimą laiku atsakingiems asmenims;

5.5. rengia dokumentus pasitarimams;

5.6. užtikrina teismo pirmininko darbotvarkės savalaikį įgyvendinimą;

5.7. organizuoja teismo pirmininko pokalbius telefonu, tvarko bendrąjį teismo elektroninį paštą;

5.8. priima lankytojus, informuoja apie juos teismo pirmininką (skyriaus pirmininką), organizuoja interesantų ir svečių priėmimą;

5.9. renka informaciją apie reikalingų teismo personalo mokymų organizavimą, teikia pasiūlymus teismo pirmininkui, teismo kancleriui;

5.10. organizuoja ir įformina įvadinius Klaipėdos apygardos apylinkių teismų teisėjų, Klaipėdos apygardos teismo teisėjų ir kitų darbuotojų mokymus, rengia metinius mokymo planus ir metines mokymų ataskaitas, perduoda šiuos dokumentus Valstybės tarnybos departamentui, Nacionalinei teismų administracijai, atlieka kitas su žmogiškųjų išteklių plėtros organizavimu susijusias funkcijas;

5.11. operatyviai teikia teisiniu požiūriu patikimą bei išsamią informaciją asmenims telefonu ir teismo bendruoju elektroniniu paštu;

5.12. vykdo teismo darbuotojų darbo ir poilsio laiko apskaitą:

5.12.1. įstatymų nustatyta tvarka ir terminais pildo patvirtintos formos Darbo laiko apskaitos žiniaraštį ir, suderintą su vyresniuoju specialistui (finansininku) ar jį pavaduojančiu darbuotoju, teikia jį pasirašyti teismo pirmininkui ar teismo kancleriui;

5.12.2. pagal kompetenciją suveda, tikrina, atnaujina duomenis, susijusius su darbo ir poilsio laiko apskaita buhalterinės apskaitos programoje „Stekas“;

5.13. nustatyta tvarka registruoja gautus neprocesinio pobūdžio bei su teismo organizacine ir administracine veikla susijusius dokumentus, operatyviai teikia juos teismo pirmininkui susipažinti, vykdo teismo pirmininko / teismo kanclerio pavedimus koordinuojant dokumentų perdavimą jų vykdytojams, kontroliuoja dokumentų užduočių vykdymo savalaikiškumą, apie įvykdymą pažymi atitinkamame registracijos žurnale bei teikia informaciją apie šių pavedimų vykdymo eigą;

5.14. teikia pasiūlymus teismo pirmininkui / teismo kancleriui dėl teismo organizacinės veiklos tobulinimo;

5.15. nustatyta tvarka vykdo teisėjų darbo laiko apskaitą Lietuvos teismų informacinėje sistemoje „Liteko“;

5.16. nesant tarnautojo (administratoriaus) vykdo jo funkcijas;

5.17. vykdo kitus teismo pirmininko, teismo kanclerio su teismo veikla ir teismo administracijos sekretoriaus funkcijomis susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

 
VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus teismo kancleriui.

Teismo darbo laikas

I–IV  8.00–17.00
V      8.00–15.45

Dokumentų priėmimo laikas

I–IV  7.30–17.00
V      8.00–15.45

Pietų pertrauka
12.00–12.45

Informacija apie bylas

Baudžiamųjų bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (8 46) 39 09 85

Civilinių bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (8 46) 39 09 86

Informacija žiniasklaidai Dovilė Saulėnienė
tel. (8 46) 39 09 83, mob. 8 676 85940

Naujienų prenumerata