Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Klaipėdos apygardos teismas
lt
En

Teismo kancleris

Informacija atnaujinta 2020-01-20 13:34:30

KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMO KANCLERIO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
 

1. Klaipėdos apygardos teismo (toliau – teismas) kancleris yra karjeros valstybės tarnautojas, į pareigas priimamas įstatymo nustatytai kadencijai (Klaipėdos apygardos teismo pirmininko 2020-01-20 įsakymo Nr. V–15 redakcija).

2. NETEKO GALIOS (Klaipėdos apygardos teismo pirmininko 2018-12-31 įsakymo Nr. V–104 redakcija).

3. NETEKO GALIOS (Klaipėdos apygardos teismo pirmininko 2018-12-31 įsakymo Nr. V–104 redakcija).

II SKYRIUS
PAREIGYBĖS PASKIRTIS
 

4. Teismo kanclerio pareigybė reikalinga organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti teismo administracijos veiklą ir jai vadovauti, vykdyti įstatymų ir kitų teisės aktų bei teismo pirmininko jam priskirtas teismo administravimo funkcijas.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrosios veiklos srityse – teisės, viešųjų pirkimų organizavimo, vidaus administravimo.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
 

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinį laipsnį);

6.2. turėti trejų metų teisinio arba vadovaujamo darbo patirties;

6.2¹. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija (Klaipėdos apygardos teismo pirmininko 2020-01-20 įsakymo           Nr. V–15 redakcija);

6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius teismų organizavimo, veiklos, administravimo ir savivaldos sistemą, valstybės tarnybą, darbo teisinius santykius, viešąjį administravimą, strateginį planavimą, biudžetinių įstaigų veiklą, viešuosius pirkimus ir kitą, su nustatytomis funkcijomis susijusią, veiklą; 

6.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų, dokumentų rengimo taisykles;

6.5. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, pagal kompetenciją priimti sprendimus, rengti išvadas, pasiūlymus, teisės aktus ir kitus dokumentus, savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą;

6.6. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programų paketu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. organizuoja, koordinuoja, kontroliuoja pavaldžių teismo struktūrinių padalinių ir valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau apibendrintai – ir darbuotojai), veiklą;

7.2. užtikrina, kad įgyvendinant teismo strateginius veiklos planus būtų optimaliai valdomi ir naudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informaciniai ištekliai;

7.3. organizuoja ir koordinuoja teismo strateginių veiklos planų rengimą ir įgyvendinimą;

7.4. tvirtina pavaldžių teismo struktūrinių padalinių nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašus, pareigybių aprašymus, vadovaudamasis Teisėjų tarybos patvirtintais pavyzdiniais pareigybių sąrašais ir aprašymais;

7.5. įstatymų nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis;

7.6. atlieka pavaldžių struktūrinių padalinių ir darbuotojų funkcijų analizę, teikia pasiūlymus teismo pirmininkui dėl teismo struktūros ir darbo organizavimo tobulinimo;

7.7. užtikrina teismo informacinį, materialinį techninį aprūpinimą, koordinuoja viešųjų pirkimų procedūrų vykdymą;

7.8. užtikrina teismo vidaus tvarką, tinkamas darbo sąlygas, įskaitant ir teismo posėdžių, pasitarimų, kitų teismo renginių metu;

7.9. pagal kompetenciją administruoja teismui skirtų valstybės biudžeto asignavimų panaudojimą ir teismo turtinių įsipareigojimų vykdymą;

7.10. teismo pirmininko nurodymu pagal kompetenciją padeda užtikrinti buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės tvarkymo reikalavimų laikymąsi (Klaipėdos apygardos teismo pirmininko 2018-12-31 įsakymo Nr. 104 redakcija);

7.11. užtikrina informacijos apie teismui skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimą, finansų valdymą ir teismo poreikių valstybės biudžeto asignavimams pateikimą atsakingoms institucijoms;

7.12. pagal kompetenciją priima sprendimus, susijusius su turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo;

7.13. užtikrina dokumentų valdymo ir archyvo tvarkymo reikalavimų laikymąsi;

7.14. koordinuoja ir kontroliuoja darbuotojų saugos ir sveikatos, kitų saugumo priemonių teisme įgyvendinimą;

7.15. pagal kompetenciją sudaro nuolatines ir laikinąsias komisijas, darbo grupes, dalyvauja jų veikloje, rengia vidaus teisės aktų projektus, kitus, su teismo administravimu susijusius dokumentus;

7.16. pagal kompetenciją nagrinėja pareiškimus, skundus ir pasiūlymus bei imasi priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;

7.17. užtikrina, kad teismo pirmininkui būtų pateikta informacija, būtina teismo administravimo sprendimams priimti;

7.18. atlieka kitas įstatymuose, kituose teisės aktuose jam nustatytas funkcijas;

7.19. teismo pirmininko pavedimu gali atstovauti teismui Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių institucijose, įstaigose ir organizacijose;

7.20. vykdo kitus teismo pirmininko su teismo veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus teismo pirmininkui.

Teismo darbo laikas

I–IV  8.00–17.00
V      8.00–15.45

Dokumentų priėmimo laikas

I–IV  7.30–17.00
V      8.00–15.45

Pietų pertrauka
12.00–12.45

Informacija apie bylas

Baudžiamųjų bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (8 46) 39 09 85

Civilinių bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (8 46) 39 09 86

Informacija žiniasklaidai Dovilė Saulėnienė
tel. (8 46) 39 09 83, mob. 8 676 85940

Naujienų prenumerata