Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Klaipėdos apygardos teismas
lt
En

Teismo pirmininko patarėjas

KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMO PIRMININKO PATARĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Klaipėdos apygardos teismo pirmininko patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 

II SKYRIUS

PASKIRTIS
 

2. Klaipėdos apygardos teismo (toliau – teismas) pirmininko patarėjo pareigybė reikalinga teikti teismo pirmininkui metodinę ir praktinę pagalbą teisiniais bei darbo organizavimo klausimais; teismo pirmininkui patarti ir teikti išvadas klausimais, susijusiais su teisės aktų analize, taikymu bei sisteminimu, padėti ruošti bylas nagrinėjimui teismo posėdyje ir vykdyti kitas teisėjo pareigas, nesusijusias su teisingumo vykdymu, taip pat vykdyti kitus teismo pirmininko pavedimus, susijusius su jo tiesioginėmis funkcijomis.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS
 

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosios veiklos srityse – teisėje ir dokumentų valdyme.

 
IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą – būti baigęs vientisąsias universitetines socialinių mokslų srities teisės krypties studijas (turėti teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį, prilyginamą teisės magistro kvalifikaciniam laipsniui) arba pirmos ir antros pakopų nuosekliąsias universitetines socialinių mokslų srities teisės krypties studijas (turėti teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinius laipsnius);

4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo patirtį;

4.3. būti gerai susipažinęs ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais teismų, teismų savivaldos sistemos veiklą, teismo procesą, viešąjį administravimą ir valstybės tarnybą; žinoti ir gebėti taikyti praktikoje nacionalinius, Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktus, gebėti analizuoti ir apibendrinti nacionalinių ir tarptautinių teismų praktiką;

4.4. gebėti rengti teismo priimamų procesinių dokumentų, kitų dokumentų projektus, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

4.5. sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti raštvedybos, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, teisės aktų projektų, procesinių dokumentų rengimo taisykles;

4.6. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programų paketu;

4.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. renka teismo pirmininkui reikalingus įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, teisinę bei kitą informaciją, juos analizuoja, sistemina ir teikia išvadas;

5.2. analizuoja rengiamų teismo posėdžiui bylų medžiagą, įvertina ir apibendrina bylose esančias teisės problemas, teikia motyvuotas išvadas dėl bylose esančių teisės aiškinimo ir taikymo problemų sprendimo;

5.3. rengia procesinių dokumentų projektus;

5.4. nustatyta tvarka vykdo šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su Lietuvos teismų informacine sistema „Liteko“;

5.5. teismo pirmininko pavedimu nagrinėja asmenų skundus, pareiškimus ir prašymus, teikia pasiūlymus dėl jų sprendimo, rengia reikiamų raštų projektus;

5.6. rengia kitus teismo veiklos dokumentus;

5.7. teismo pirmininko pavedimu dalyvauja rengiant teisės aktų projektus;

5.8. teismo pirmininko pavedimu rengia medžiagą teismo administracinės veiklos organizavimo ir kontrolės vykdymui;

5.9. konsultuoja atsakingus teismo darbuotojus viešųjų pirkimų organizavimo klausimais; kontroliuoja teismo atliekamų prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų procedūras, sudarytų sutarčių vykdymą;

5.10. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;

5.11. dalyvauja nelaimingų atsitikimų darbe tyrime, pildo nustatytos formos nelaimingo atsitikimo darbe aktą;

5.12. dalyvauja teismo strateginio veiklos plano rengime;

5.13. vykdo kitus teismo pirmininko pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus teismo pirmininkui.

Teismo darbo laikas

I–IV  8.00–17.00
V      8.00–15.45

Dokumentų priėmimo laikas

I–IV  7.30–17.00
V      8.00–15.45

Pietų pertrauka
12.00–12.45

Informacija apie bylas

Baudžiamųjų bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (8 46) 39 09 85

Civilinių bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (8 46) 39 09 86

Informacija žiniasklaidai Dovilė Saulėnienė
tel. (8 46) 39 09 83, mob. 8 676 85940

Naujienų prenumerata