Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Klaipėdos apygardos teismas
lt
En

Teismo raštinės skyriaus vedėjas

TEISMO RAŠTINĖS SKYRIAUS VEDĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teismo raštinės skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Teismo raštinės skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga vadovauti Teismo raštinės skyriaus darbui, organizuoti ir kontroliuoti gautų / siunčiamų dokumentų apskaitą, tinkamą dokumentų valdymą Teismo raštinės skyriuje, pagal kompetenciją užtikrinti įstatymų bei juos įgyvendinančių teisės aktų nuostatų įgyvendinimą personalo administravimo srityje.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITYS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrosios veiklos srityse – personalo administravimo ir dokumentų valdymo.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

4.2. turėti 3 metų darbo patirtį ir 1 metų darbo patirtį dokumentų valdymo ir (ar) personalo administravimo srityje;

4.3. gerai išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo santykių reguliavimą, teismų veiklą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, personalo administravimą ir dokumentų valdymą;

4.4. gebėti sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, pagal kompetenciją rengti vidaus teisės aktų bei kitų dokumentų projektus, valdyti, kauptis, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;

4.5. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo bei Teismo raštinės skyriaus darbuotojų veiklą, priimti sprendimus;

4.6. žinoti dalykinio pokalbio taisykles, tarnybinės etikos principus;

4.7. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programų paketu.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. organizuoja priėmimą į valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigas;

5.2. formuoja ir tvarko teisėjų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, asmens bylas;

5.3. rengia ir teikia pranešimus SODRAI elektroninėje draudėjų aptarnavimo sistemoje (EDAS) apie valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priėmimą, atleidimą ir nedraudiminius laikotarpius;

5.4.pagal kompetenciją rengia teismo pirmininko, teismo kanclerio įsakymų, vidaus teisės aktų ir kitų dokumentų projektus;

5.5. organizuoja valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklos vertinimą;

5.6. organizuoja ir vykdo valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, pažymėjimų išdavimą;

5.7. teikia, atnaujina ir tvarko duomenis Valstybės tarnautojų registre ir Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje (VATARAS/VATIS);

5.8. rengia pavaldžių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymų projektus, konsultuoja kitų teismo padalinių vadovus pavaldžių darbuotojų pareigybių aprašymų rengimo klausimais;

5.9. organizuoja ir kontroliuoja Teismo raštinės skyriaus darbą;

5.10. koordinuoja teismo dokumentų valdymą pagal teisės aktų reikalavimus;

5.11. rengia teismo dokumentacijos planą, kontroliuoja jo taikymą, formuojant bylas, organizuoja Teismo raštinės skyriaus dokumentų perdavimą saugoti;

5.12. organizuoja ir kontroliuoja teisėjų ir teismo darbuotojų darbo ir poilsio laiko apskaitos tvarkymą;

5.13. kontroliuoja vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi Teismo raštinės skyriuje, teikia teismo kancleriui siūlymus dėl darbo organizavimo teisme gerinimo;

5.14. dalyvauja nelaimingų atsitikimų darbe tyrime, pildo reikiamos formos nelaimingo atsitikimo aktus;

5.15. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;

5.16. teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoja Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo įgyvendinimą, konsultuoja teismo darbuotojus privačių interesų deklaravimo klausimais;

5.19. nesant teismo administracijos sekretoriaus, vykdo jo funkcijas, susijusias su personalo administravimu ir dokumentų valdymu;

5.20. vykdo kitus teismo pirmininko, teismo kanclerio su teismo veikla ir Teismo raštinės skyriaus vedėjo funkcijomis susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus teismo kancleriui.

Teismo darbo laikas

I–IV  8.00–17.00
V      8.00–15.45

Dokumentų priėmimo laikas

I–IV  7.30–17.00
V      8.00–15.45

Pietų pertrauka
12.00–12.45

Informacija apie bylas

Baudžiamųjų bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (8 46) 39 09 85

Civilinių bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (8 46) 39 09 86

Informacija žiniasklaidai Dovilė Saulėnienė
tel. (8 46) 39 09 83, mob. 8 676 85940

Naujienų prenumerata