Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Klaipėdos apygardos teismas
lt
En

Teismo raštinės skyriaus vyriausiasis specialistas (lituanistas)

TEISMO RAŠTINĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (LITUANISTO)

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teismo raštinės skyriaus vyriausiasis specialistas (lituanistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Teismo raštinės skyriaus vyriausiojo specialisto (lituanisto) pareigybė reikalinga redaguoti teisme parengtus dokumentus bei viešai skelbtiną informaciją, teisėjams ir teismo darbuotojams teikti metodinę ir praktinę pagalbą lietuvių kalbos vartojimo klausimais.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITYS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrosios veiklos srityje – dokumentų valdyme ir specialiosios veiklos srityje – Valstybinės kalbos įstatymo įgyvendinimo teismuose.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities lietuvių filologijos studijų krypties išsilavinimą;

4.2. turėti lituanistinio darbo patirties;

4.3. būti susipažinusiam su viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir teismų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais;

4.4. gerai išmanyti ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymu, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimais, dokumentų rengimo ir valdymo taisyklėmis bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybinės kalbos vartojimą, teismo procesinių ir kitų dokumentų rengimą;

4.5. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir rekomendacijas;

4.6. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programų paketu.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. vadovaudamasis Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimais ir rekomendacijomis, aprobuota lingvistine literatūra, Dokumentų rengimo taisyklėmis, Rekomenduojamais teismų procesinių sprendimų kokybės standartais redaguoja teisme parengtus procesinius ir kitus dokumentus, duomenis, skelbtinus Lietuvos teismų informacinėje sistemoje „Liteko“, teismo interneto svetainėje ir stende, informaciją, teikiamą žiniasklaidai ir visuomenei;

5.2. konsultuoja teisėjus ir teismo darbuotojus valstybinės kalbos vartojimo klausimais; pagal kompetenciją rengia metodines rekomendacijas;

5.3. teikia pasiūlymus dėl valstybinės kalbos vartojimo, dokumentų rengimo taisyklių laikymosi tvarkos tobulinimo;

5.4. teismo pirmininko ar teismo kanclerio pavedimu atlieka Klaipėdos apygardos teismo veiklos teritorijoje veikiančių apylinkių teismų priimtų procesinių sprendimų kokybės analizę, teikia išvadas, rekomendacijas dėl jų tobulinimo;

5.5. ne rečiau kaip kartą per metus atlieka teismo parengtų neprocesinių dokumentų atitikties teisės aktų reikalavimams analizę, teikia išvadas ir rekomendacijas dėl šių dokumentų kokybės tobulinimo;

5.6. teisėjų pavedimu teikia įstatymų, kitų teisės aktų lingvistinę analizę;

5.7. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;

5.8. pavaduoja darbe nesantį vyriausiąjį Teismo raštinės skyriaus vyriausiąjį specialistą (lituanistą);

5.10. vykdo kitus teismo pirmininko, teismo kanclerio, Teismo raštinės skyriaus vedėjo su teismo veikla ir Teismo raštinės skyriaus vyriausiojo specialisto (lituanisto) funkcijomis susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Teismo raštinės skyriaus vedėjui.

Teismo darbo laikas

I–IV  8.00–17.00
V      8.00–15.45

Dokumentų priėmimo laikas

I–IV  7.30–17.00
V      8.00–15.45

Pietų pertrauka
12.00–12.45

Informacija apie bylas

Baudžiamųjų bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (8 46) 39 09 85

Civilinių bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (8 46) 39 09 86

Informacija žiniasklaidai Dovilė Saulėnienė
tel. (8 46) 39 09 83, mob. 8 676 85940

Naujienų prenumerata