Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Klaipėdos apygardos teismas
lt
En

Vyresnysis patarėjas (vyriausiasis buhalteris)

KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMO VYRESNIOJO PATARĖJO (VYRIAUSIOJO BUHALTERIO) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
 

1. Klaipėdos apygardos teismo vyresnysis patarėjas (vyriausiasis buhalteris) yra karjeros valstybės tarnautojas.
 

II SKYRIUS

PASKIRTIS
 

2. Klaipėdos apygardos teismo (toliau – teismas) vyresniojo patarėjo (vyriausiojo buhalterio) pareigybė reikalinga organizuoti teismo buhalterinę apskaitą bei teisingą savalaikę atskaitomybę, kontroliuoti ir užtikrinti valstybės lėšų naudojimą įstatymų nustatyta tvarka, organizuoti ir kontroliuoti vyresniojo specialisto (finansininko) darbą.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrosios veiklos srityje  – teismo turimų materialinių ir finansinių išteklių valdyme.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 4 metų finansinio darbo patirtį;

4.3. išmanyti ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, teismų veiklą ir dokumentų valdymą;

4.4. žinoti ir gebėti taikyti ekonominę–finansinę veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus funkcijų vykdymui;

4.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analizuoti bei rengti išvadas;

4.6. mokėti sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dalykinio pokalbio taisykles, tarnybinės etikos principus;

4.7. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programų paketu, biudžeto valdymo sistemomis „Navision”, „BAFVS”, elektronine bankinių operacijų sistema.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. laikydamasis ekonominę–finansinę veiklą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų organizuoja teismo finansinių ir materialinių išteklių valdymą, užtikrina finansinių–ūkinių operacijų teisėtumo, valstybės lėšų naudojimo įstatymų nustatyta tvarka ir tinkamo dokumentų įforminimo kontrolę;

5.2. organizuoja buhalterinę apskaitą taip, kad būtų vykdomi šie reikalavimai:

5.2.1. įtrauktos į apskaitą visos piniginės lėšos, prekinės ir materialinės vertybės bei ilgalaikis turtas ir buhalteriniuose dokumentuose laiku fiksuojamos operacijos, susijusios su lėšų cirkuliacija;

5.2.2. įtraukiamos į apskaitą tikslios išlaidos sąmatų vykdymui, statybos, montavimo, kapitalinio remonto, paslaugų ir kitų darbų išlaidos, padaryti ekonomiškai pagrįsti apskaičiavimai (kalkuliacijos šių operacijų tikslingumui patvirtinti ir ataskaitoms pildyti);

5.2.3. tvarkoma teisme įteisintos ūkinės veiklos finansinių rezultatų apskaita;

5.2.4. teisingai apskaičiuotas ir laiku pervestas gyventojų pajamų mokestis ir kitos įmokos į biudžetą, valstybinio socialinio draudimo įnašai, įsiskolinimai juridiniams ir fiziniams asmenims;

5.2.5. buhalterinės apskaitos formos pildomos pagal buhalterinius įrašus bei pirminius dokumentus ir nustatytu laiku pateikiamos teisės aktuose nustatytoms įstaigoms bei institucijoms;

5.2.6. tinkamai saugomi buhalteriniai dokumentai, pagal reikalavimus įforminamos bylos ir nustatyta tvarka perduodamos į archyvą;

5.3. parengia ekonominius–finansinius apskaičiavimus, kurių pagrindu rengiamas teismo biudžeto projektas bei sudaromos programų sąmatos, paskirsto išlaidas pagal ekonominę klasifikaciją;

5.4. kontroliuoja, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai;

5.5. kontroliuoja materialinių vertybių, piniginių lėšų, griežtos atskaitomybės blankų inventorizaciją ir jų nurašymus;

5.6. sudaro ir teikia teismo pirmininkui tvirtinti teismo darbuotojų etatų sąrašus;

5.7. padeda rengti medžiagą, susijusią su teismo finansavimu, etatų sutvarkymu, kapitalinių investicijų, statybos ir kitais klausimais;

5.8. surašo ir pasirašo banko ir kitus piniginius dokumentus ir kontroliuoja visą susirašinėjimą su banko įstaigomis, taip pat sąskaitas, gaunamas iš įvairių įstaigų;

5.9. kontroliuoja teismo finansavimą pagal biudžeto straipsnių klasifikaciją, atlieka finansinės būklės analizę apie reikalingus papildomus asignavimus metų eigoje;

5.10. vykdo depozitinių lėšų apskaitą;

5.11. sudaro ketvirčio bei metines buhalterines ataskaitas Statistikos departamentui;

5.12. kontroliuoja specialių paslaugų tiekimo programos buhalterinę apskaitą;

5.13. kontroliuoja teisės aktais numatytą piniginių lėšų apskaičiavimą ir išmokėjimą liudytojams, nukentėjusiesiems ir kitiems asmenims;

5.14. kontroliuoja darbo užmokesčio apskaičiavimą ir išmokėjimą teisėjams ir teismo darbuotojams;

5.15. sudaro ir pateikia Finansų ministerijai mokėjimo paraiškas pagal VBAMS;

5.16. vykdo atsiskaitymą su tiekėjais iš Valstybės iždo sąskaitos;

5.17. sudaro finansinius strateginius planus;

5.18. kontroliuoja ataskaitų „Sodrai” ir Mokesčių inspekcijai sudarymą;

5.19. rengia su finansine veikla susijusios dokumentacijos plano dalies, šios dalies papildymų sąrašo projektus;

5.20. organizuoja ir kontroliuoja vyresniojo specialisto (finansininko) darbą, jo nesant darbe, vykdo jo funkcijas;

5.21. rengia vidaus teisės aktų ir kitų dokumentų, reglamentuojančių teismo finansinę veiklą, projektus;

5.22. teikia pasiūlymus teismo pirmininkui, teismo kancleriui finansinės veiklos ir kitais su šia veikla susijusiais klausimais;

5.23. vykdo kitus teismo pirmininko, teismo kanclerio pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus teismo pirmininkui.

Teismo darbo laikas

I–IV  8.00–17.00
V      8.00–15.45

Dokumentų priėmimo laikas

I–IV  7.30–17.00
V      8.00–15.45

Pietų pertrauka
12.00–12.45

Informacija apie bylas

Baudžiamųjų bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (8 46) 39 09 85

Civilinių bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (8 46) 39 09 86

Informacija žiniasklaidai Dovilė Saulėnienė
tel. (8 46) 39 09 83, mob. 8 676 85940

Naujienų prenumerata