Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Klaipėdos apygardos teismas
lt
En

Vyresnysis specialistas (finansininkas)

KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMO VYRESNIOJO SPECIALISTO (FINANSININKO) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKERISTIKA
 

1. Klaipėdos apygardos teismo vyresnysis specialistas (finansininkas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Klaipėdos apygardos teismo (toliau – ir teismas) vyresniojo specialisto (finansininko) pareigybės paskirtis – vykdyti teismo buhalterinę apskaitą, užtikrinti finansinių–ūkinių operacijų teisėtumą, garantuoti buhalterinių operacijų teisingumą, tinkamą materialinių vertybių apskaitą, racionalų jų naudojimą.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Klaipėdos apygardos teismo vyresnysis specialistas (finansininkas) vykdo funkcijas bendrosios veiklos srityje – finansų valdymo ir apskaitos.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1 turėti ne žemesnį nei aukštąjį koleginį išsilavinimą;

4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir darbo santykius, teismų veiklą, dokumentų valdymą;

4.3. gerai išmanyti ir gebėti taikyti biudžetinių įstaigų veiklą, buhalterinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktus, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS), kitus teisės aktus, būtinus funkcijų vykdymui;

4.4. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją, rengti išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

4.5. mokėti sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dalykinio pokalbio taisykles, tarnybinės etikos principus;

4.6. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programų paketu, buhalterinės apskaitos ir finansų valdymo sistema (BAFVS), biudžeto valdymo sistemomis „Navision”, elektronine bankinių operacijų sistema.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. apskaičiuoja ir perveda į banko sąskaitas teismo darbuotojų darbo užmokestį, pašalpas, kitas išmokas;

5.2. sudaro darbo užmokesčio lėšų panaudojimo ataskaitas;

5.3. sudaro ataskaitas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai bei Valstybinei mokesčių inspekcijai;

5.4. teisės aktų nustatyta tvarka apskaičiuoja pinigines lėšas, mokėtinas liudytojams, nukentėjusiesiems, kitiems proceso dalyviams;

5.5. tvarko teikiamų paslaugų buhalterinę apskaitą;

5.6. esant prašymui, ruošia pažymas apie teismo darbuotojų darbo užmokestį;

5.7. tvarko ilgalaikio turto ir atsargų apskaitą;

5.8. įtraukia į apskaitą griežtos atskaitomybės blankus;

5.9. dalyvauja materialinių vertybių, griežtos atskaitomybės blankų inventorizacijoje ir jų nurašymo komisijų darbe;

5.10. pagal kompetenciją padeda teismo vyresniajam patarėjui (vyriausiajam buhalteriui) sudaryti teismo darbuotojų etatų sąrašus, rengti finansinius strateginius planus bei kitus dokumentus, susijusius su priskirtų funkcijų vykdymu;

5.11. teikia pasiūlymus teismo pirmininkui, teismo kancleriui, teismo vyresniajam patarėjui (vyriausiajam buhalteriui) dėl teismo finansinės veiklos tobulinimo ir kitais klausimais;

5.12. pavaduoja teismo vyresnįjį patarėją (vyriausiąjį buhalterį) jo atostogų, laikino nedarbingumo ir komandiruočių metu;

5.13. vykdo kitus teismo pirmininko, teismo kanclerio, teismo vyresniojo patarėjo (vyriausiojo buhalterio) pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Klaipėdos apygardos teismo vyresniajam patarėjui (vyriausiajam buhalteriui).

Teismo darbo laikas

I–IV  8.00–17.00
V      8.00–15.45

Dokumentų priėmimo laikas

I–IV  7.30–17.00
V      8.00–15.45

Pietų pertrauka
12.00–12.45

Informacija apie bylas

Baudžiamųjų bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (8 46) 39 09 85

Civilinių bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (8 46) 39 09 86

Informacija žiniasklaidai Dovilė Saulėnienė
tel. (8 46) 39 09 83, mob. 8 676 85940

Naujienų prenumerata