Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Klaipėdos apygardos teismas
lt
En

Vyriausiasis specialistas (komunikacijai)

FUNKCIJOS IR SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

I. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI, DIRBANČIAM PAGAL DARBO SUTARTĮ:

1.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

1.2. turėti darbo patirties ryšių su visuomene ar atstovavimo spaudai srityje arba darbo teisme patirties;

1.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu;

1.4. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, teismų, teismų savivaldos sistemos veiklą, visuomenės informavimą, viešosios informacijos teikimą, asmens duomenų apsaugą ir kitus teisės aktus, susijusius su tiesioginių funkcijų vykdymu;

1.5. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją, rengti išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

1.6. mokėti sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dalykinio pokalbio taisykles, tarnybinės etikos principus;

1.7. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu.

 

II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO, DIRBANČIO PAGAL DARBO SUTARTĮ, FUNKCIJOS:

2.1. sekti teismo veiklą, gaunamas bylas ir teismo įvykius bei laiku rengti ir, suderinus su bylą nagrinėjančiu teisėju (kolegialaus bylos nagrinėjimo atveju – su kolegijos pirmininku arba kitu jo nurodytu kolegijos nariu) arba su jo nurodytu padėjėju, laikantis teisingumo, tikslumo, operatyvumo, tolygaus aptarnavimo, reguliarumo ir nešališkumo principų ir vadovaujantis aktualiais teisės aktais, pateikti apie tai oficialią informaciją visuomenei, viešosios informacijos rengėjams ir jų atstovams;

2.2. sekti teismų savivaldos institucijų, darbo grupių, komisijų, kuriose dalyvauja teismo atstovai, veiklą bei rengti apie tai oficialią informaciją visuomenei, viešosios informacijos rengėjams ir jų atstovams;

2.3. rūpintis aktualios visuomenei informacijos pateikimu teismo interneto svetainėje ir teismo informaciniame stende; 

2.4. stebėti visos Klaipėdos apygardos teismų interneto svetainėje privalomos skelbti informacijos struktūrą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus ir organizuoti šios informacijos atnaujinimą;

2.5. organizuoti spaudos konferencijas, konsultuoti spaudos konferencijose dalyvaujančius teismo atstovus dėl atsakymų į viešosios informacijos rengėjų atstovų klausimus, organizuoti teismo atstovų interviu su viešosios informacijos rengėjų atstovais;

2.6. organizuoti konferencijas, seminarus, pasitarimus, diskusijas, posėdžius, pristatymus ir kitus renginius bei susitikimus su visuomene teismo veiklos klausimais;

2.7. organizuoti ir vykdyti visuomenės informavimo kampanijas, švietėjiškas akcijas ir kitas viešųjų ryšių priemones;

2.8. organizuoti informacinių leidinių, garso ir vaizdo medžiagos apie teismą rengimą, leidimą ir platinimą;

2.9. pagal savo kompetenciją inicijuoti visuomenės nuomonės tyrimus, apklausas;

2.10. teikti Lietuvos ir užsienio valstybių viešosios informacijos rengėjų atstovams jų prašomą oficialią informaciją, išskyrus atvejus, kai informacija pagal teisės aktus yra neteikiama;

2.11. palaikyti tiesioginius kontaktus su viešosios informacijos rengėjais ir jų atstovais bei teikti jiems pagalbą rengiant pranešimus, publikacijas, laidas apie teismo veiklą, siekiant užtikrinti, kad visuomenei būtų pateikta tik tikrovę atitinkanti, objektyvi ir teisinga informacija;

2.12. operatyviai ir sistemingai rinkti visuomenės informavimo priemonėse pateikiamą informaciją, susijusią su teismo, teismų savivaldos institucijų bei teismų veikla, ją analizuoti, pateikti šią informaciją teismo pirmininkui, teisėjams, kitiems teismo darbuotojams;

2.13. paaiškėjus, kad visuomenės informavimo priemonėje pateikta informacija apie teismo veiklą yra klaidinga, nedelsiant patikslinti arba paneigti klaidingus ar netikslius faktus vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymu ar kitais teisės aktais;

2.14. teismo pirmininko pavedimu nagrinėti teisme gautus asmenų skundus, pareiškimus ir prašymus, susijusius su teismo viešųjų ryšių veikla, teikti pasiūlymus dėl juose iškeltų klausimų, rengti atsakymų į juos projektus;

2.15. rengti teismo visuomenės informavimo, komunikacijos, viešųjų ryšių strategijas, veiksmų planus, krizių valdymo planus bei juos įgyvendinti;

2.16. koordinuoti Klaipėdos apygardos apylinkių teismų viešųjų ryšių veiklą, organizuojant reguliarius pasitarimus bei vykdant bendrą komunikacijos strategiją;

2.17. teikti metodinę pagalbą teismų darbuotojams viešųjų ryšių srityje;

2.18. organizuoti, vykdyti ir tobulinti teismo vidinę komunikaciją, užtikrinti aktualios informacijos platinimą teismo viduje (ir intranete);

2.19. atstovauti teismui visuomenės informavimo srityje Nacionalinėje teismų administracijoje, teismų savivaldos institucijose, teismuose, kitose institucijose bei jų organizuojamuose renginiuose;

2.20. teikti Nacionalinei teismų administracijai parengtus informacinius pranešimus visuomenei apie teismo aktualijas, pranešimus viešosios informacijos rengėjams ir kitą teisės aktų reglamentuotą informaciją;

2.21. vykdyti pagal patvirtintą tvarką šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su Lietuvos teismų informacine sistema LITEKO;

2.22. vykdyti kitus teismo pirmininko su teismo veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

Teismo darbo laikas

I–IV  8.00–17.00
V      8.00–15.45
Pietų pertrauka
12.00–12.45

Informacija apie bylas

Baudžiamųjų bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (8 46) 39 09 85

Civilinių bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (8 46) 39 09 86

Informacija žiniasklaidai
tel. (8 46) 39 09 60, mob. 8 676 85940

Naujienų prenumerata