Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Klaipėdos apygardos teismas
lt
En

Teisėjo vyresnysis padėjėjas (komunikacijai)

Informacija atnaujinta 2020-07-21 14:38:22

KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMO
TEISĖJO VYRESNIOJO PADĖJĖJO (KOMUNIKACIJAI)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 
 
I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo – patarėjas (VIII lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus teismo pirmininkui.
  
 
II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS
3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. kita specialioji sritis - teismų sistemos veikla.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. viešieji ryšiai;
4.2. teisė.
 
 
III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. oficialios informacijos teikimas viešosios informacijos rengėjams apie teismo veiklą, vidinės teismo komunikacijos kuravimas.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. visuomenės pasitikėjimo teismu ir teismo, teismų sistemos įvaizdžio formavimo priemonių įgyvendinimas;
6.2. teisės aktų projektų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimas.
 
 
IV SKYRIUS

FUNKCIJOS
7. Apdoroja su viešaisiais ryšiais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešaisiais ryšiais susijusios informacijos apdorojimą.
8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
9. Organizuoja susitikimus, konferencijas ir kitus panašaus pobūdžio su viešaisiais ryšiais susijusius renginius arba prireikus koordinuoja susitikimų, konferencijų ir kitų panašaus pobūdžio su viešaisiais ryšiais susijusių renginių organizavimą ir juose dalyvauja arba prireikus koordinuoja dalyvavimą juose.
10. Rengia ir teikia informaciją su viešaisiais ryšiais susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su viešaisiais ryšiais susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
11. Rengia ir teikia pasiūlymus su viešaisiais ryšiais susijusiais klausimais.
12. Rengia su viešaisiais ryšiais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su viešaisiais ryšiais susijusių dokumentų rengimą.
13. Rengia viešųjų ryšių priemones ir įgyvendina arba prireikus koordinuoja viešųjų ryšių priemonių rengimą ir įgyvendinimą.
14. Analizuoja ir vertina teismo posėdžiams rengiamų bylų medžiagą, teikia išvadas.
15. Vykdo šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su Lietuvos teismų informacine sistema (LITEKO).
16. Atlieka teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą.
17. Rengia ir teikia su sudėtingais teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sudėtingais teisės klausimais susijusios informacijos rengimą ir teikimą.
18. Rengia procesinių dokumentų, sprendimų, teisės aktų ir kitų teismo veiklos dokumentų projektus.
19. Palaiko tiesioginius kontaktus su viešosios informacijos rengėjais ir jų atstovais ir teikia jiems pagalbą rengiant pranešimus, publikacijas, laidas apie teismo veiklą, siekia užtikrinti, kad visuomenei būtų pateikta tik tikrovę atitinkanti, objektyvi ir teisinga informacija.
20. Renka ir apibendrina visuomenės informavimo priemonėse pateikiamą informaciją, susijusią su teismų veikla, ją analizuoja ir teikia ją teismo pirmininkui, teisėjams, kitiems teismo darbuotojams.
21. Stebi teismo veiklą, gaunamas bylas ir įvykius, rengia ir, suderinęs su teismo pirmininku ir (ar) bylą nagrinėjančiu teisėju, teikia apie tai oficialią informaciją visuomenės informavimo priemonių atstovams, šią ir kitą aktualią informaciją teikia ir Nacionalinei teismų administracijai.
22. Organizuoja, vykdo ir tobulina teismo vidinę komunikaciją, užtikrina aktualios informacijos platinimą teismo viduje (el. paštu, intranetu ir kitomis priemonėmis).
23. Teisės aktų nustatyta tvarka laiku skelbia, nuolat atnaujina, privalomą bei aktualią visuomenei informaciją teismo interneto svetainėje, teismo informaciniame stende, organizuoja informacinių leidinių, garso ir vaizdo medžiagos apie teismą rengimą, leidimą ir platinimą.
24. Teismo pirmininko pavedimu dalyvauja analizuojant ir apibendrinant teismų praktiką, informuoja teismo pirmininką ir skyrių pirmininkus apie nevienodos teismų praktikos atvejus.
25. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
 
 
V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
26. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
26.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
26.2. studijų kryptis – teisė;
26.3. darbo patirtis – teisinio darbo patirtis;
26.4. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai. 
27. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
27.1. kalba – anglų;
27.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.
 
 
VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS
28. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
28.1. vertės visuomenei kūrimas – 4;
28.2. organizuotumas – 4;
28.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;
28.4. analizė ir pagrindimas – 4;
28.5. komunikacija – 5.
29. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
29.1. informacijos valdymas – 4.
30. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
30.1. teisės išmanymas – 4;
30.2. viešųjų ryšių išmanymas – 4.
 
 

Įvertinkite aptarnavimo kokybę 

Teismo darbo laikas

I–IV  8.00–17.00
V      8.00–15.45

Dokumentų priėmimo laikas

I–IV  8.00–17.00
V      8.00–15.45

Pietų pertrauka
12.00–12.45

Papildomas dokumentų priėmimo laikas

iš anksto užsiregistravus
tel. (8 46) 39 09 60 arba
el. paštu
klaipedos.apygardos@teismas.lt 

I–IV  7.45–8.00
I–V  12.00–12.45

 

Informacija apie bylas

Baudžiamųjų bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (8 46) 39 09 85

Civilinių bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (8 46) 39 09 86

Informacija žiniasklaidai Dovilė Saulėnienė
tel. (8 46) 39 09 83, mob. 8 676 85940

Naujienų prenumerata