Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Klaipėdos apygardos teismas
lt
En

Asmens duomenų apsauga

Informacija atnaujinta 2019-01-03 11:19:45

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą teisme

Informuojame, kad nuo 2018 m. gegužės 25 d. Europos Sąjungoje pradedamas taikyti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas), kuris taikomas ir teismų bei kitų teisminių institucijų veiklai (su tam tikrais ypatumais). Su Reglamento tekstu galite susipažinti čia.

Tvarkomų asmens duomenų valdytojas yra Klaipėdos apygardos teismas, juridinio asmens kodas 191844978, buveinės adresas Herkaus Manto g. 26, Klaipėda, tel. (8 46) 390 960, el. p. klaipedos.apygardos@teismas.lt.

Teisingumo vykdymo ir bylų nagrinėjimo organizavimo tikslais teisme tvarkomi asmens duomenys, nurodyti proceso įstatymuose ir kituose teismo procesą reglamentuojančiuose teisės aktuose (vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, asmens kodas, gimimo data ir kt.). Su asmens duomenų tvarkymo teismuose taisyklėmis galite susipažinti čia.

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies c) punktas).

Duomenų subjekto teisės asmens duomenų apsaugos srityje, kai asmens duomenys tvarkomi teisingumo vykdymo ir bylų nagrinėjimo organizavimo tikslais:

  1. Teisė būti informuotam apie asmens duomenų tvarkymą (įgyvendinama informaciją skelbiant teismo interneto svetainėje).
  2. Teisė susipažinti su asmens duomenimis.
  3. Teisė reikalauti ištaisyti duomenis.
  4. Teisė skųsti teismo, kaip duomenų valdytojo, veiksmus (neveikimą) dėl asmens duomenų tvarkymo bylų nagrinėjimo organizavimo tikslu aukštesnės pakopos teismo pirmininkui. Skundai dėl asmens duomenų tvarkymo teismui vykdant teisingumą nagrinėjami proceso įstatymuose nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Darbuotojų ir kitų asmenų, kurie lankosi teisme, saugumo, šių asmenų ir teismo turto saugumo bei viešosios tvarkos užtikrinimo tikslais teisme vykdomas vaizdo stebėjimas, kurio metu teisme vaizdo duomenys fiksuojami vaizdo stebėjimo kameromis. Su Vaizdo duomenų tvarkymo Klaipėdos apygardos teisme taisyklėmis galite susipažinti čia.

Vaizdo duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni, ypač kai duomenų subjektas yra vaikas. (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies f) punktas).

Duomenų subjekto, kurio vaizdo duomenys tvarkomi teisme, teisės asmens duomenų apsaugos srityje:

  1. Teisė gauti informaciją apie duomenų tvarkymą.
  2. Teisė susipažinti su duomenimis.
  3. Teisė reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“), jei vaizdo duomenys yra saugomi ilgiau nei Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklėse nustatytą saugojimo terminą.
  4. Teisė apriboti duomenų tvarkymą.
  5. Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu.

Įgyvendinant Reglamento reikalavimus, teismų sistemoje yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas, į kurį dėl konsultacijos galima kreiptis telefonu (8 5) 251 4180 arba rašyti elektroninio pašto adresu duomenu.apsauga@teismai.lt.

Teismo darbo laikas

I–IV  8.00–17.00
V      8.00–15.45
Pietų pertrauka
12.00–12.45

Informacija apie bylas

Baudžiamųjų bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (8 46) 39 09 85

Civilinių bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (8 46) 39 09 86

Informacija žiniasklaidai
tel. (8 46) 39 09 60, mob. 8 676 85940

Naujienų prenumerata