Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Klaipėdos apygardos teismas
lt
En

Nuostatai

PATVIRTINTA

Klaipėdos apygardos teismo pirmininko

2018 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. V–87

(įsigal. 2019 m. sausio 1 d.)

KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Klaipėdos apygardos teismas (toliau – teismas) yra Lietuvos Respublikos teisminės valdžios institucija, vykdanti teisingumą Lietuvos Respublikos vardu.

2. Teismas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos teismų įstatymu (toliau – Teismų įstatymas) ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, taip pat šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

3. Teismo veikla valdymo ir darbo organizavimo srityse grindžiama įstatymo viršenybės, objektyvumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinės pagalbos, efektyvumo, vieno langelio, lygiateisiškumo, skaidrumo, atsakomybės už priimtus sprendimus, naujovių ir atvirumo permainoms bei kitais atsakingo valdymo principais.

4. Teismas yra viešasis juridinis asmuo (biudžetinė įstaiga), įstaigos kodas 191844978, įsteigtas pagal įstatymą, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu.

5. Teismo buveinės adresas – Herkaus Manto g. 26, LT–92131 Klaipėda, Lietuvos Respublika.

6. Teismas turi interneto svetainę (www.klat.lt), kurioje skelbiami vieši pranešimai ir kita informacija. Teisės aktų nustatytais atvejais vieši pranešimai skelbiami ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

7. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės institucijose bei įstaigose, taip pat esant santykiams su kitais subjektais teismui pagal teisės aktuose priskirtą kompetenciją atstovauja teismo pirmininkas (toliau – Pirmininkas), teismo kancleris (toliau – Kancleris) arba kitas Pirmininko įgaliotas asmuo (teisėjas, valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį, vadinami ir teismo darbuotojais).

II SKYRIUS

TEISMO VEIKLOS TIKSLAI, FUNKCIJOS, PAREIGOS IR TEISĖS

8. Teismo veiklos tikslas – teisingumo vykdymas.

9. Teismas:

9.1. yra pirmoji instancija civilinėms byloms, įstatymų priskirtoms jo kompetencijai;

9.2. yra pirmoji instancija baudžiamosioms byloms, įstatymų priskirtoms jo kompetencijai;

9.3. yra apeliacinė instancija byloms dėl apylinkių teismų sprendimų, nuosprendžių, nutarčių, nutarimų ir įsakymų;

9.4. atlieka kitas jo kompetencijai įstatymų priskirtas funkcijas.

10. Teismas, vykdydamas teisingumą, yra nepriklausomas nuo kitų valstybės valdžios institucijų, pareigūnų, politinių partijų, politinių ir visuomeninių organizacijų bei kitų asmenų.

11. Teismas įsteigtas, jo kompetencija ir veiklos teritorija nustatyta pagal Teismų įstatymą. Teismas taip pat atlieka funkcijas, nustatytas kitų įstatymų ir teisės aktų.

12. Teismas turi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų suteiktas teises ir pareigas.

III SKYRIUS

TEISMO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

13. Pirmininkas yra šios įstaigos vadovas, skiriamas ir atleidžiamas iš pareigų Lietuvos Respublikos Prezidento Teisėjų tarybos patarimu.

14. Teismo veikla organizuojama vadovaujantis Pirmininko patvirtintais strateginiais veiklos planais, kitais planavimo dokumentais.

15. Teismo administracijos ir kitų padalinių veikla organizuojama vadovaujantis šiais nuostatais, vidaus tvarkos taisyklėmis, teismo struktūrinių padalinių nuostatais, teismo darbuotojų pareigybių aprašymais.

16. Pirmininkas organizuoja ir prižiūri administravimą teisme, kontroliuoja, kaip laikomasi Teisėjų etikos kodekso reikalavimų. Pirmininkas tiria asmenų skundus dėl teismo skyrių pirmininkų ir kitų teisėjų neprocesinių veiksmų, nesusijusių su teisingumo vykdymu, ir suinteresuotiems asmenims praneša tyrimo rezultatus, šalina nustatytus teismo darbo trūkumus, atlieka kitas jam priskirtas teismo administravimo funkcijas.

17. Pirmininkas įstatymo jam priskirtas administravimo funkcijas atlieka asmeniškai, tačiau prireikus gali pavesti jas atlikti skyrių pirmininkams, kitiems teisėjams. Pirmininkas, įgyvendindamas teisės aktų jam priskirtas funkcijas, leidžia įsakymus (individualius ir norminius), priima rezoliucijas.

18. Pirmininko pareigas, kai Pirmininko nėra, eina didesnį teisėjo darbo stažą teisme turintis skyriaus pirmininkas. Nesant teismo pirmininko ir (ar) skyrių pirmininkų, jų pavadavimo tvarką nustato Teismų įstatymas ir teismo pirmininko įsakymu patvirtintas Teismo vadovų pavadavimo tvarkos aprašas.

19. Teisme yra Baudžiamųjų bylų skyrius ir Civilinių bylų skyrius (toliau – skyriai). Skyrius susideda iš skyriaus pirmininko, teisėjų, skyriaus pirmininko patarėjo ir skyriaus raštinės biuro. Teisėjus į skyrius paskirsto Pirmininkas, atsižvelgdamas į teisėjų darbo krūvį skyriuose. Skyrių darbui vadovauja ir už tinkamą skyriams priskirtų funkcijų atlikimą atsako skyrių pirmininkai.

20. Teismo administracijai vadovauja ir vidaus veiklą organizuoja Kancleris, pavaldus Pirmininkui. Kancleris vykdo įstatymų ir kitų teisės aktų bei Pirmininko jam priskirtas funkcijas: koordinuoja ir kontroliuoja administracijos padalinių veiklą, užtikrina, kad įgyvendinant teismo strateginius veiklos planus optimaliai būtų valdomi ir naudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informacijos ištekliai, tvirtina padalinių nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus, priima ir atleidžia valstybės tarnautojus ir darbuotojus, juos skatina. Teismo kancleris, įgyvendindamas teisės aktų jam priskirtas funkcijas, leidžia įsakymus (individualius ir norminius), priima rezoliucijas, kurie privalomi visam teismo administracijos personalui, ir kontroliuoja jų vykdymą.

21. Teismo administracijos struktūrą sudaro Raštinės skyrius, archyvas, Ūkio skyrius. Ją tvirtina Kancleris vadovaudamasis Teisėjų tarybos patvirtintu pavyzdinės teismų struktūros aprašymu.

22. Nesant Kanclerio, jo funkcijas atlieka Pirmininkas arba Pirmininko įgaliotas asmuo.

IV SKYRIUS

TEISMO VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

23. Teismo buhalterinė apskaita organizuojama ir finansinė atskaitomybė tvarkoma teisės aktų nustatyta tvarka.

24. Teismo finansų kontrolė atliekama Pirmininko nustatyta tvarka.

25. Teismo valstybinį (finansinį ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

26. Teismo vidaus auditą įstatymų nustatyta tvarka atlieka Nacionalinė teismų administracija.

27. Teismo administracinės veiklos priežiūrą įstatymų nustatyta tvarka atlieka Apeliacinio teismo pirmininkas ir Teisėjų taryba.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

28. Teismas gali būti reorganizuotas ar likviduotas įstatymuose nustatyta tvarka.

29. Teismo nuostatai gali būti pakeisti, papildyti ar pripažinti netekusiais galios Pirmininko įsakymu.

_________________________

Įvertinkite aptarnavimo kokybę 

Teismo darbo laikas

I–IV  8.00–17.00
V      8.00–15.45

Dokumentų priėmimo laikas

I–IV  8.00–17.00
V      8.00–15.45

Pietų pertrauka
12.00–12.45

Papildomas dokumentų priėmimo laikas

iš anksto užsiregistravus
tel. (8 46) 39 09 60 arba
el. paštu
klaipedos.apygardos@teismas.lt 

I–IV  7.45–8.00
I–V  12.00–12.45

 

Informacija apie bylas

Baudžiamųjų bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (8 46) 39 09 85

Civilinių bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (8 46) 39 09 86

Informacija žiniasklaidai Dovilė Saulėnienė
tel. (8 46) 39 09 83, mob. 8 676 85940

Naujienų prenumerata