Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Klaipėdos apygardos teismas
lt
En

Archyvas

PATVIRTINTA

Klaipėdos apygardos teismo kanclerio

2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V–110

KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMO

ARCHYVO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Archyvo nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Klaipėdos apygardos teismo (toliau – Teismas) archyvo uždavinius, funkcijas, teises, darbo organizavimą ir dokumentų perdavimo tvarką.

2. Archyvas yra Teismo struktūrinis padalinys.

3. Archyvas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymais, Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymais, Lietuvos Respublikos procesinių dokumentų tvarkymo ir apskaitos reikalavimų aprašu, Lietuvos Respublikos teismų (išskyrus Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą) procesinių dokumentų saugojimo terminų rodykle, kitais Teisėjų tarybos nutarimais bei teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų valdymą, naudojimą, rengimą, įforminimą, apskaitą, išsaugojimą ir apsaugojimą nuo sugadinimo, praradimo, neteisėto naudojimo, pakeitimo ar sunaikinimo, Teismo pirmininko ir Teismo kanclerio įsakymais, nurodymais, potvarkiais, šiais Nuostatais ir kitais teisės norminiais aktais.

II SKYRIUS

ARCHYVO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

4. Pagrindiniai Archyvo uždaviniai yra:

4.1. užtikrinti Archyve sukauptų dokumentų efektyvų valdymą;

4.2. užtikrinti dokumentų saugojimą patikimoje ir saugioje aplinkoje;

4.3. užtikrinti Archyve saugomuose dokumentuose esančių asmens duomenų apsaugą;

4.4. užtikrinti Archyvo dokumentų kaupimą, apskaitą, tvarkymą, saugojimą ir naudojimą vadovaujantis patvirtintu dokumentacijos planu;

4.5. kaupti Nacionaliniam dokumentų fondui nuolat saugoti atrinktus dokumentus ir užtikrinti tinkamą jų priežiūrą, apskaitą, naudojimą, parengimą ir perdavimą valstybiniam saugojimui.

5. Įgyvendindamas jam nustatytus uždavinius, Archyvas vykdo šias funkcijas:

5.1. perima iš Teismo struktūrinių padalinių ar atskirų darbuotojų sudarytas ir sutvarkytas bylas saugojimui pagal bylų perdavimo aktus;

5.2. sudaro bylų apskaitos, užtikrinančios jų valdymą, dokumentus (įrašo į apyrašus ilgai ir nuolat saugomas bylas);

5.3. sutvarkytus ir į apskaitą įtrauktus dokumentus išsaugo teisės aktų nustatytą laiką ir perduoda toliau saugoti valstybės archyvui arba organizuoja dokumentų parengimą naikinti;

5.4. atlieka dokumentų vertės ekspertizę kartu su struktūriniais padaliniais, administruojančiais atitinkamą veiklos sritį;

5.5. atrenka naikinti dokumentus, surašo dokumentų naikinimo aktus;

5.6. teikia fiziniams ir juridiniams asmenims teisės aktų nustatyta tvarka susipažinti saugomas bylas (dokumentus) tam skirtoje Teismo patalpoje;

5.7. išduoda nustatyta tvarka bylas ir dokumentus laikinam naudojimui;

5.8. remdamasis saugomais dokumentais, išduoda pažymas, dokumentų kopijas ir išrašus asmenų prašymuose nurodytų faktų patvirtinimui;

5.9. dalyvauja dokumentų ekspertų komisijos darbe ir užtikrina, kad būtų kolegialiai aptariami ir suderinami bylų apyrašai, dokumentų naikinimo aktai;

5.10. dalyvauja rengiant dokumentų valdymą reglamentuojančius teisės aktų projektus, pagal savo kompetenciją vertina ir teikia dėl jų pastabas ir siūlymus;

5.11. konsultuoja dokumentų tvarkymo ir bylų formavimo archyviniam saugojimui klausimais;

5.12. bendradarbiauja su valstybės institucijomis ir įstaigomis dokumentų valdymo  ir archyvų darbo klausimais;

5.13. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Teismo pirmininko ir Teismo kanclerio pavedimus.

III SKYRIUS

ARCHYVO TEISĖS

6. Archyvas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

6.1. gauti iš Teismo struktūrinių padalinių dokumentus ir kitą informaciją, reikalingą archyvo uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

6.2. atstovauti Teismui, kai sprendžiami Archyvo kompetencijai priskirti klausimai;

6.3. teikti Teismo kancleriui pasiūlymus Archyvo veiklos klausimais;

6.4. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

IV SKYRIUS

ARCHYVO DARBO ORGANIZAVIMAS

7. Archyvo darbą planuoja ir organizuoja archyvaras, kurį į pareigas priima ir iš jų atleidžia Teismo kancleris teisės aktų nustatyta tvarka.

8. Archyvaras atsako už Archyvui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą, už savo pareigų atlikimą. Archyvaro funkcijas nustato jo pareigybės aprašymas, teismo vidaus teisės aktai..

 9. Archyvaro atostogų, ligos ar komandiruotės metu  jo funkcijas atlieka Teismo kanclerio paskirtas darbuotojas.

10. Atleidžiamas iš pareigų archyvaras perduoda dokumentus naujai paskirtam archyvarui ar kitam Teismo kanclerio įgaliotam asmeniui Teismo kanclerio įsakyme nurodyta tvarka. Dokumentams perduoti Teismo pirmininko ar Teismo kanclerio įsakymu surašomas perdavimo ir priėmimo aktas ir gali būti sudaroma komisija.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11. Archyvas steigiamas, pertvarkomas ir likviduojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

12. Archyvaras su šiais Nuostatais supažindinamas Teismo pirmininko ar Teismo kanclerio nustatyta tvarka.

________________

Įvertinkite aptarnavimo kokybę 

Teismo darbo laikas

I–IV  8.00–17.00
V      8.00–15.45

Dokumentų priėmimo laikas

I–IV  8.00–17.00
V      8.00–15.45

Pietų pertrauka
12.00–12.45

Papildomas dokumentų priėmimo laikas

iš anksto užsiregistravus
tel. (8 46) 39 09 60 arba
el. paštu
klaipedos.apygardos@teismas.lt 

I–IV  7.45–8.00
I–V  12.00–12.45

 

Informacija apie bylas

Baudžiamųjų bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (8 46) 39 09 85

Civilinių bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (8 46) 39 09 86

Informacija žiniasklaidai Dovilė Saulėnienė
tel. (8 46) 39 09 83, mob. 8 676 85940

Naujienų prenumerata