Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Klaipėdos apygardos teismas
lt
En

Teismo raštinės skyrius

PATVIRTINTA

Klaipėdos apygardos teismo kanclerio

2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V–112

KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMO

RAŠTINĖS SKYRIAUS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Klaipėdos apygardos teismo (toliau – Teismas) raštinės skyriaus nuostatai reglamentuoja Teismo raštinės skyriaus uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.

2. Teismo raštinės skyrius yra Klaipėdos apygardos teismo struktūrinis padalinys.

3. Teismo raštinės skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Teisėjų tarybos nutarimais, Teismo pirmininko ir Teismo kanclerio įsakymais, Teismo ir šiais nuostatais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais teismų veiklą, biudžetinių įstaigų dokumentų valdymą ir personalo administravimą,

4. Nuostatuose vartojamos sąvokos:

4.1. Teismo personalas – Teismo valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

4.2. Dokumentai – visi Teisme gauti, Teismo siunčiami bei parengti procesiniai ir kiti su Teismo veikla susiję dokumentai.

II SKYRIUS

TEISMO RAŠTINĖS SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

5. Pagrindiniai Teismo raštinės skyriaus uždaviniai yra:

5.1. pagal kompetenciją padėti Teismo pirmininkui ir Teismo kancleriui užtikrinti tinkamą teisėjų veiklos organizavimą ir administravimą ir (bei) su personalo valdymu susijusių funkcijų atlikimą;

5.2. užtikrinti tinkamą neprocesinių dokumentų ir bylų valdymą, Teisme gautos ir Teismo siunčiamos korespondencijos apskaitą, skirstymą;

5.3. organizuoti tinkamą Teismo dokumentų rengimą, įforminimą.

6. Teismo raštinės skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias pagrindines funkcijas:

6.1. padeda Teismo pirmininkui organizuoti, kontroliuoti, vykdyti teisėjų, o Teismo kancleriui – Teismo personalo, darbo ir poilsio laiko, komandiruočių apskaitą, mokymo priemonių įgyvendinimą;

6.2. organizuoja ir pagal kompetenciją vykdo Teismo personalo priėmimą ir atleidimą, Teismo valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą;

6.3. formuoja, tvarko Teismo personalo asmens bylas, nustatyta tvarka teikia aktualius teisėjų, Teismo personalo duomenis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, Valstybės tarnautojų registrui, kitoms institucijoms ir įstaigoms;

6.4. pagal kompetenciją padeda Teismo pirmininkui ir Teismo kancleriui užtikrinti Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo įgyvendinimą;

6.5. atsižvelgdamas į kitų Teismo padalinių pateiktus duomenis, rengia Teismo dokumentacijos planą, dokumentacijos plano papildymų bei dokumentų registrų sąrašus, kontroliuoja dokumentacijos plano taikymą formuojant bylas;

6.6. pagal kompetenciją rengia Teismo pirmininko ir Teismo kanclerio įsakymų bei Teismo pirmininko ir Teismo kanclerio įsakymais tvirtinamų teisės aktų, raštų ir kitų dokumentų  projektus dokumentų valdymo, personalo administravimo bei kitais su Teismo veikla susijusiais klausimais;

6.7. organizuoja ir vykdo teisme parengtų dokumentų bei viešai skelbtinos informacijos, duomenų kalbos redagavimą, teisėjams ir Teismo personalui teikia konsultacijas, metodinę ir praktinę pagalbą lietuvių kalbos vartojimo klausimais;

6.8. organizuoja tinkamą Teismo dokumentų valdymą, apskaitą, teikia metodinę pagalbą neprocesinių dokumentų rengimo, įforminimo ir valdymo klausimais;

6.9. organizuoja ir vykdo pirminį asmenų, atvykusių į Teismą, aptarnavimą; Teisme gaunamų dokumentų/bylų priėmimą, registravimą, skirstymą; Teismo siunčiamų dokumentų/bylų registravimą, tvarkymą, perdavimą pašto įstaigai, kurjeriui;

6.10. organizuoja ir vykdo Teismo dokumentų spausdinimą, bylų medžiagos ir kitų Teismo darbui ir teisingumo vykdymui reikalingų dokumentų (įskaitant ir garso įrašų) kopijų rengimą, apskaitą; nustatyta tvarka įrašo išnagrinėtų bylų posėdžių garso įrašus į kompiuterines laikmenas;

6.11. užtikrindama byloje dalyvaujančių ir kitų, besikreipiančių į Teismą, asmenų, nemokančių ar nepakankamai mokančių lietuvių kalbą, procesinių ir kitų teisių įgyvendinimą, pareigų realizavimą, organizuoja ir vykdo vertimus raštu ir žodžiu rusų–lietuvių, lietuvių–rusų kalbomis;

6.12. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Teismo pirmininko ir Teismo kanclerio pavedimus.

III SKYRIUS

TEISMO RAŠTINĖS SKYRIAUS TEISĖS

7. Teismo raštinės skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi teisę:

7.1. gauti iš kitų Teismo struktūrinių padalinių ir Teismo darbuotojų dokumentus ir informaciją, kurių reikia Teismo raštinės skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

7.2. teikti Teismo pirmininkui ir Teismo kancleriui pasiūlymus Teismo raštinės skyriaus veiklos klausimais;

7.3. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

IV SKYRIUS

TEISMO RAŠTINĖS SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

8. Teismo raštinės skyriui vadovauja Teismo raštinės skyriaus vedėjas, kurį į pareigas priima ir iš jų atleidžia Teismo kancleris teisės aktų nustatyta tvarka.

9. Teismo raštinės skyriaus vedėjas:

9.1. planuoja ir organizuoja Teismo raštinės skyriaus darbą;

9.2. užtikrina sklandų Teismo raštinės skyriaus kompetencijai priskirtų užduočių vykdymą;

9.3. atsiskaito Teismo pirmininkui ir Teismo kancleriui už Teismo raštinės skyriaus veiklą.

10. Teismo raštinės skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Teismo kancleriui.

11. Teismo raštinės skyriaus darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs Teismo raštinės skyriaus vedėjui.

12. Teismo raštinės skyriaus vedėjo ir darbuotojų funkcijas nustato jų pareigybių aprašymai, teismo vidaus teisės aktai.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13. Teismo raštinės skyrius steigiamas, pertvarkomas ir likviduojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

14. Teismo raštinės skyriaus darbuotojai su šiais nuostatais supažindinami Teismo pirmininko ar Teismo kanclerio nustatyta tvarka.

______________

Maloniai prašome užpildyti anoniminę asmenų aptarnavimo anketą

Anketa

 

Teismo darbo laikas

I–IV  8.00–17.00
V      8.00–15.45

Dokumentų priėmimo laikas

I–IV  8.00–17.00
V      8.00–15.45

Pietų pertrauka
12.00–12.45

Papildomas dokumentų priėmimo laikas

iš anksto užsiregistravus
tel. (8 46) 39 09 60 arba
el. paštu
klaipedos.apygardos@teismas.lt 

I–IV  7.45–8.00
I–V  12.00–12.45

 

Informacija apie bylas

Baudžiamųjų bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (8 46) 39 09 85

Civilinių bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (8 46) 39 09 86

Informacija žiniasklaidai Dovilė Saulėnienė
tel. (8 46) 39 09 83, mob. 8 676 85940

Naujienų prenumerata