Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Klaipėdos apygardos teismas
lt
En

Civilinių bylų skyrius

Informacija atnaujinta 2019-02-04 11:36:57

 

                   PATVIRTINTA

                   Klaipėdos apygardos teismo pirmininko

                   2018 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V–91

 

KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMO

CIVILINIŲ BYLŲ SKYRIAUS NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Civilinių bylų skyriaus nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Klaipėdos apygardos teismo (toliau – ir Teismas) Civilinių bylų skyriaus (toliau – ir Skyrius) uždavinius, funkcijas, teises bei veiklos organizavimo tvarką.

2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos teismų įstatymu ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Teisėjų tarybos nutarimais, Klaipėdos apygardos teismo nuostatais, Teismo pirmininko įsakymais, taip pat šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

Skyriaus veikla grindžiama įstatymų viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinės pagalbos, efektyvumo, lygiateisiškumo, skaidrumo, nešališkumo, teismo proceso viešumo, atsakomybės už priimtus sprendimus bei kitais atsakingo valdymo principais.

3. Skyrius pavaldus Teismo pirmininkui, Skyriui vadovauja Civilinių bylų skyriaus pirmininkas (toliau – ir Skyriaus pirmininkas).

II SKYRIUS

PAGRINDINIAI SKYRIAUS UŽDAVINIAI

4. Skyrius įgyvendina šiuos uždavinius:

4.1. vykdant teisingumą, užtikrinti Skyriaus kompetencijai priskirtų bylų nagrinėjimo kokybę bei proceso operatyvumą;

4.2. užtikrinti Skyriaus teisėjų nepriklausomumo principo įgyvendinimą, Teisėjų etikos kodekso laikymąsi;

4.3. užtikrinti Skyriaus teisėjų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį, vadinami ir Skyriaus darbuotojais), veiklos efektyvumą ir siekti aukštos jų profesinės kultūros;

4.4. užtikrinti kokybišką ir efektyvų asmenų, besikreipiančių į Skyrių, aptarnavimą;

4.5. rengti ir dalyvauti rengiant Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais teisės aktų ir dokumentų projektus;

4.6. padėti Teismo vadovybei formuoti Skyriaus darbuotojų valdymo politiką;

4.7. padėti Teismo vadovybei organizuoti žmogiškųjų išteklių plėtrą ir dalyvauti formuojant Teismo organizacinę kultūrą;

4.8. organizuoti ir užtikrinti tinkamą Skyriaus dokumentų tvarkymą ir apskaitą.

III SKYRIUS

PAGRINDINĖS SKYRIAUS FUNKCIJOS

5. Skyrius, įgyvendindamas uždavinius, atlieka šias funkcijas:

5.1. nagrinėja pirmosios instancijos civilines bylas, įstatymo priskirtas Teismo kompetencijai, bei apeliacine tvarka nagrinėja bylas dėl neįsiteisėjusių apylinkių teismų sprendimų ir nutarčių;

5.2. Teismo pirmininko pavedimu įstatymų nustatyta tvarka atlieka vidinio administravimo funkcijas, taip pat vykdo Teismo veiklos teritorijoje esančių apylinkių teismų ir teisėjų administracinės veiklos priežiūrą;

5.3. pagal kompetenciją dalyvauja Teismo ir kitų institucijų sudaromose darbo grupėse ir komisijose;

5.4. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Teismo vidaus tvarką ir struktūrinių padalinių veiklą reguliuojančių teisės aktų projektus, rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus personalo valdymo klausimais;

5.5. atsižvelgdamas į Teismo strateginius tikslus ir uždavinius, teikia Teismo pirmininkui ir Teismo kancleriui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo, darbo organizavimo ir komunikacijos tobulinimo, padeda kurti ir įgyvendinti personalo motyvacijos sistemą bei užtikrinti personalo elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi Teisme;

5.6. pagal kompetenciją kontroliuoja vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, teikia Teismo pirmininkui ir Teismo kancleriui siūlymus dėl darbo drausmės, darbo sąlygų gerinimo;

5.7. Teismo pirmininkui ir Teismo kancleriui teikia siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo;

5.8. pagal kompetenciją padeda Teismo pirmininko sudaromų komisijų, susijusių su personalo valdymu, pirmininkams organizuoti šių komisijų darbą; dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose personalo klausimais;

5.9. pagal kompetenciją vertina Skyriaus darbuotojų veiklą;

5.10. nustatyta tvarka nagrinėja Skyriaus kompetencijai priskirtus asmenų prašymus ir skundus;

5.11. organizuoja Skyriaus dokumentų tvarkymą ir apskaitą, padeda užtikrinti ir kontroliuoti asmens duomenų apsaugos politikos Teisme reikalavimų laikymąsi;

5.12. pagal kompetenciją telefonu, elektroniniu paštu ir (ar) raštu teikia su Skyriaus veikla susijusią informaciją pareiškėjams laikantis Asmenų aptarnavimo teismuose standarto.

5.13. pagal kompetenciją rengia Teismo metinės veiklos apžvalgos dalį, susijusią su Skyriaus veikla, ir teikia ją apibendrinti;

5.14. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis Lietuvos Respublikos institucijomis, taip pat su kitų valstybių bei tarptautinėmis institucijomis;

5.15. Teismo pirmininkui pavedus atstovauja Teismui teismų savivaldos institucijose, teismuose, kitose valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir organizacijose;

5.16. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Teismo pirmininko ir Teismo kanclerio pavedimus.

IV SKYRIUS

SKYRIAUS TEISĖS

6. Skyrius turi šias teises:

6.1. gauti iš kitų Teismo skyrių, teismų savivaldos institucijų, teismų, kitų valstybės įstaigų bei organizacijų dokumentus ir informaciją, kurių reikia Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

6.2. teikti Teismo vadovybei pasiūlymus Teismo ir Skyriaus veiklos klausimais;

6.3. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

V SKYRIUS

SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

7. Skyriaus darbas organizuojamas pagal Civilinio proceso kodekso, Teismų įstatymo, kitų norminių aktų reikalavimus.

8. Civilinių bylų skyrių sudaro: Skyriaus pirmininkas, teisėjai, Skyriaus pirmininko patarėjas, Skyriui priskirti teisėjų padėjėjai. Sudėtinė Skyriaus struktūrinė dalis – Civilinių bylų skyriaus raštinės biuras (toliau – Skyriaus raštinės biuras), kurį sudaro: Skyriaus raštinės biuro vedėjas, vyresnieji specialistai ir specialistai (toliau apibendrintai – specialistai), Skyriaus raštinės biurui priskirti teismo posėdžių sekretoriai.

9. Teisėjus į Skyrių įsakymu paskiria Teismo pirmininkas, atsižvelgdamas į teisėjų darbo krūvį skyriuose. Teismo pirmininko pavedimu Skyriaus pirmininkas teikia Teisėjų darbo krūvio Skyriuje analizę.

10. Skyriui vadovauja Skyriaus pirmininkas, kurį į pareigas skiria Lietuvos Respublikos Prezidentas Teisėjų tarybos patarimu 5 metų kadencijai ir kuris atskaitingas Teismo pirmininkui. Skyriaus pirmininko pareigas, kai Skyriaus pirmininko nėra, eina didesnį teisėjo darbo stažą teisme turintis Skyriaus teisėjas. Skyriaus pirmininko pavadavimo tvarką nustato Teismų įstatymas ir teismo pirmininko įsakymu patvirtintas Teismo vadovų pavadavimo tvarkos aprašas.

11. Skyriaus pirmininkas:

11.1. vadovauja Skyriaus darbui ir atsako už tinkamą Skyriui įstatymų ir kitų teisės aktų priskirtų funkcijų atlikimą;

11.2. organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus raštinės biuro, Skyriaus pirmininko patarėjo ir kitų Skyriaus darbuotojų veiklą;

11.3. skirsto bylas teisėjams ir sudaro teisėjų kolegijas naudodamasis kompiuterine programa ir vadovaudamasis Teisėjų tarybos ir Teismo pirmininko patvirtintomis bylų paskirstymo teisėjams ir teisėjų kolegijų sudarymo taisyklėmis. Šių funkcijų atlikimui Skyriaus pirmininkas gali įgalioti ir kitus Teismo pirmininko patvirtintose bylų paskirstymo teisėjams ir teisėjų kolegijų sudarymo taisyklėse numatytus asmenis;

11.4. organizuoja Skyriuje dirbančių teisėjų ir Skyriaus darbuotojų susirinkimus Skyriaus veiklos klausimais;

11.5. teikia rekomendacijas, praktinius patarimus, apibendrinimus Klaipėdos apygardos teismo veiklos teritorijoje esančių apylinkių teismų teisėjams teisės taikymo klausimais;

11.6. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jam nustatytas funkcijas.

12. Skyriaus teisėjai yra atsakingi už Skyriui priskirtų kategorijų bylų nagrinėjimą ir kitų teisės aktų priskirtų funkcijų tinkamą vykdymą.

13. Skyriaus pirmininko patarėjas padeda Skyriaus pirmininkui įgyvendinti pavestas užduotis ir funkcijas, surenka teismo skyriaus pirmininkui reikalingus norminius teisės aktus, informaciją, teikia išvadas, analizuoja rengiamų teismo posėdžiui bylų medžiagą, teikia motyvuotas išvadas dėl bylose esančių teisės problemų sprendimo, taip pat rengia procesinių dokumentų ir kitų teismo veiklos dokumentų projektus, vykdo kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas bei Skyriaus pirmininko pavedimus. Skyriaus pirmininko patarėjas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus pirmininkui.

14. Skyriaus teisėjų padėjėjai išanalizuoja teismo posėdžiams rengiamų bylų medžiagą, įvertina ir apibendrina byloje keliamas teisės aiškinimo ir taikymo problemas, teisėjui pavedus, teikia motyvuotas išvadas dėl jų sprendimo, rengia teismo procesinių dokumentų projektus, vykdo kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas bei Skyriaus pirmininko pavedimus. Teisėjų padėjėjai dirbti su teisėjais priskiriami Skyriaus pirmininko nurodymu ir yra tiesiogiai pavaldūs Skyriaus pirmininkui.

15. Civilinių bylų skyriaus raštinės biuras organizuoja Skyriaus dokumentų, bylų tvarkymą ir apskaitą, užtikrina tinkamą dokumentų registravimą, paskirstymą pagal kompetenciją, saugojimą, pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus teismo dokumentų valdymo srityje, organizuoja ir kontroliuoja teismo posėdžių sekretorių veiklą bei vykdo Skyriaus pirmininko pavedimus. Civilinių bylų raštinės biurui vadovauja biuro vedėjas, tiesiogiai pavaldus Skyriaus pirmininkui.

16. Skyriaus raštinės biuro specialistai užtikrina tinkamą gautų procesinių dokumentų ir bylų registravimą, paskirstymą pagal kompetenciją, tvarkymą bei apskaitą, paruošimą ir perdavimą saugoti į teismo archyvą, atlieka kitas teisės aktų ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas bei Skyriaus pirmininko pavedimus. Skyriaus raštinės biuro specialistai tiesiogiai pavaldūs Skyriaus raštinės biuro vedėjui.

17. Teismo posėdžių sekretoriai organizuoja Civilinių bylų teismo posėdžius, fiksuoja jų eigą proceso įstatymų nustatyta tvarka, tvarko bylas bei procesinius dokumentus ir atlieka kitas teisės aktų ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas. Teismo posėdžių sekretoriai yra tiesiogiai pavaldūs Skyriaus raštinės biuro vedėjui.

18. Visi Skyriaus teisėjai ir darbuotojai yra atsakingi už patikėtų materialinių vertybių, turto valdymą bei naudojimą.

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. Nuostatai gali būti pakeisti, papildyti ar pripažinti netekusiais galios Teismo pirmininko įsakymu.

20. Su Nuostatais visi Skyriaus darbuotojai supažindinami Teismo pirmininko nustatyta tvarka.

_________________________

Įvertinkite aptarnavimo kokybę 

Teismo darbo laikas

I–IV  8.00–17.00
V      8.00–15.45

Dokumentų priėmimo laikas

I–IV  8.00–17.00
V      8.00–15.45

Pietų pertrauka
12.00–12.45

Papildomas dokumentų priėmimo laikas

iš anksto užsiregistravus
tel. (8 46) 39 09 60 arba
el. paštu
klaipedos.apygardos@teismas.lt 

I–IV  7.45–8.00
I–V  12.00–12.45

 

Informacija apie bylas

Baudžiamųjų bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (8 46) 39 09 85

Civilinių bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (8 46) 39 09 86

Informacija žiniasklaidai Dovilė Saulėnienė
tel. (8 46) 39 09 83, mob. 8 676 85940

Naujienų prenumerata