Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Klaipėdos apygardos teismas
lt
En

Ūkio skyrius

PATVIRTINTA

Klaipėdos apygardos teismo kanclerio

2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V–111

KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMO

ŪKIO SKYRIAUS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ūkio skyriaus nuostatai reglamentuoja Klaipėdos apygardos teismo (toliau – Teismas) Ūkio skyriaus (toliau – Ūkio skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir darbo organizavimo tvarką.

2. Ūkio skyrius yra Teismo struktūrinis padalinys.

3. Ūkio skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Teisėjų tarybos nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais turto valdymą, viešuosius pirkimus, darbų saugą, darbuotojų saugą ir sveikatą, Teismo pirmininko ir Teismo kanclerio įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

II SKYRIUS

ŪKIO SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

4. Pagrindiniai Ūkio skyriaus uždaviniai yra:

4.1. užtikrinti tinkamas darbo sąlygas Teisme dirbantiems teisėjams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – Teismo darbuotojai);

4.2. užtikrinti Teismo pastato statybos, rekonstrukcijos ir remonto darbų vykdymą, tinkamą patalpų priežiūrą;

4.3. užtikrinti tinkamą prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planavimą, pirkimų organizavimą, išlaidų mažinimą;

4.4. užtikrinti tinkamą darbuotojų saugos ir sveikatos, civilinės, priešgaisrinės saugos teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą;

4.5. pagal kompetenciją įgyvendinti ekstremalių situacijų prevencijos priemones;

4.6. užtikrinti kokybišką ir efektyvų darbą, racionalų materialiojo ir nematerialiojo turto paskirstymą ir naudojimą, taupų ir efektyvų lėšų naudojimą, efektyvų materialinių resursų ir energetinių išteklių panaudojimą.

5. Įgyvendindamas jam nustatytus uždavinius, Ūkio skyrius vykdo šias funkcijas:

5.1. aprūpina Teismo darbuotojus darbo priemonėmis, inventoriumi  ir reikiama organizacine technika, užtikrina jų priežiūrą;

5.2. atlieka Teismo materialaus turto priežiūrą, organizuoja prekių ir inventoriaus sandėliavimą, darbo priemonių paskirstymą, kontroliuoja jų panaudojimą;

5.3. analizuoja ir sudaro materialinių darbo priemonių poreikio programas, rengia ataskaitas apie materialinių vertybių naudojimą, teikia jas Finansų skyriui;

5.4. organizuoja Teismo vykdomus viešuosius pirkimus;

5.5. organizuoja ir kontroliuoja Teismo tarnybinių lengvųjų automobilių panaudojimo apskaitą, remontą ir priežiūrą, technines apžiūras pagal nustatytą tvarką;

5.6. užtikrina Teismo pastatų priešgaisrinės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos, higienos, ekstremalių situacijų valdymo reikalavimų, nustatytų teisės aktuose,  įgyvendinimą ir laikymąsi;

5.7. organizuoja ir vykdo nenaudojamo ir netinkamo naudoti turto išardymą ir likvidavimą;

5.8. organizuoja pastatų inžinerinės, energetinės įrangos ir komunikacijų priežiūrą;

5.9. tvarko Teismo valdomo nekilnojamojo turto ir žemės teisinės registracijos, priėmimo, perdavimo ir kitą dokumentaciją;

5.10. organizuoja ir kontroliuoja teismo pastato apsaugos sistemų priežiūrą;

5.11. vykdo kitus Teismo pirmininko ir Teismo kanclerio pavedimus, susijusius su tiesioginėmis Ūkio skyriaus funkcijomis;

5.12. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

III SKYRIUS

ŪKIO SKYRIAUS TEISĖS

6. Ūkio skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi teisę:

6.1. gauti iš kitų Teismo struktūrinių padalinių dokumentus ir kitą informaciją, reikalingą Ūkio skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

6.2. teikti Teismo pirmininkui ir Teismo kancleriui pasiūlymus Ūkio skyriaus veiklos klausimais;

6.3. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

IV SKYRIUS

ŪKIO SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

7. Ūkio skyriui vadovauja Ūkio skyriaus vedėjas, kurį į pareigas priima ir iš jų atleidžia Teismo kancleris teisės aktų nustatyta tvarka.

8. Ūkio skyriaus vedėjas:

8.1. planuoja ir organizuoja Ūkio skyriaus darbą;

8.2. užtikrina sklandų Ūkio skyriaus kompetencijai priskirtų užduočių vykdymą;

8.3. atsiskaito Teismo kancleriui už Ūkio skyriaus veiklą.

9. Ūkio skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Teismo kancleriui.

10. Ūkio skyriaus darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs Ūkio skyriaus vedėjui.

11. Ūkio skyriaus vedėjo ir darbuotojų funkcijas nustato jų pareigybių aprašymai, teismo vidaus teisės aktai.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12. Ūkio skyrius steigiamas, pertvarkomas ir likviduojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

13. Ūkio skyriaus darbuotojai su šiais Nuostatais supažindinami Teismo pirmininko ar Teismo kanclerio nustatyta tvarka.

______________

Įvertinkite aptarnavimo kokybę 

Teismo darbo laikas

I–IV  8.00–17.00
V      8.00–15.45

Dokumentų priėmimo laikas

I–IV  8.00–17.00
V      8.00–15.45

Pietų pertrauka
12.00–12.45

Papildomas dokumentų priėmimo laikas

iš anksto užsiregistravus
tel. (0 46) 39 09 60 arba
el. paštu
klaipedos.apygardos@teismas.lt 

I–IV  7.45–8.00
I–V  12.00–12.45

 

Informacija apie bylas

Baudžiamųjų bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (0 46) 39 09 85

Civilinių bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (0 46) 39 09 86

Informacija žiniasklaidai Dovilė Saulėnienė
tel. (0 46) 39 09 83, mob. 0 676 85940

Naujienų prenumerata