Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Klaipėdos apygardos teismas
lt
En

Civilinių bylų skyriaus raštinės biuro dokumentų tvarkytojas

CIVILINIŲ BYLŲ SKYRIAUS RAŠTINĖS BIURO DOKUMENTŲ TVARKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Civilinių bylų skyriaus raštinės biuro dokumentų tvarkytojas yra teismo darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

2. Pareigybės grupė – kvalifikuotas darbuotojas, pareigybės lygis – C.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

3. Civilinių bylų skyriaus raštinės biuro dokumentų tvarkytojo pareigybė reikalinga organizuoti asmenų susipažinimą su civilinių bylų medžiaga, šių bylų medžiagos kopijų išdavimą bei padėti įgyvendinti Civilinių bylų skyriaus raštinės biuro vedėjui priskirtų funkcijų vykdymą.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

4. Civilinių bylų skyriaus raštinės biuro dokumentų tvarkytojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – teismo procesinių dokumentų (bylų) valdyme.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti tokius specialiuosius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;

5.2. gerai išmanyti ir gebėti taikyti teisės aktus, reglamentuojančius teismų veiklą, civilinių bylų procesą, dokumentų valdymą ir kitus teisės aktus, būtinus funkcijų vykdymui;

5.3. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

5.4. mokėti sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dalykinio pokalbio taisykles, tarnybinės etikos principus;

5.5. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu, optinių laikmenų įrašymo programa.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Darbuotojas, einantis Civilinių bylų skyriaus raštinės biuro dokumentų tvarkytojo pareigas, vykdo šias funkcijas:

6.1. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja proceso dalyvių susipažinimą su civilinių bylų medžiaga, šių bylų medžiagos kopijų išdavimą;

6.2. bylų skaitymui skirtoje patalpoje ir, prireikus, per vaizdo kamerą stebi asmenis, susipažįstančius su bylų medžiaga;

6.3. apeliacine tvarka išnagrinėtas civilines bylas nustatyta tvarka grąžina pirmosios instancijos teismams;

6.4. pagal šiai pareigybei nustatytas funkcijas registruoja duomenis Lietuvos teismų informacinėje sistemoje LITEKO;

6.5. teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją antstoliams apie bankroto bylose priimtus procesinius sprendimus ir veiksmus;

6.6. tinkamai sutvarko ir įformina išnagrinėtas pirmosios instancijos civilines bylas bei kitas Civilinių bylų skyriaus raštinės biuro žinioje esančias bylas (dokumentus) ir perduoda į teismo archyvą;

6.7. teismo pirmininko, Civilinių bylų skyriaus pirmininko, Civilinių bylų skyriaus raštinės biuro vedėjo nurodymu pavaduoja kitus Civilinių bylų skyriaus raštinės biuro darbuotojus jų atostogų, laikino nedarbingumo ir komandiruočių metu;

6.8. vykdo kitus teismo pirmininko, Civilinių bylų skyriaus pirmininko, Civilinių bylų skyriaus raštinės biuro vedėjo pavedimus, susijusius su Civilinių bylų skyriaus raštinės biuro darbuotojų funkcijų vykdymu, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

7. Civilinių bylų skyriaus raštinės biuro dokumentų tvarkytojas tiesiogiai pavaldus Civilinių bylų skyriaus raštinės biuro vedėjui.

 

Įvertinkite aptarnavimo kokybę 

Teismo darbo laikas

I–IV  8.00–17.00
V      8.00–15.45

Dokumentų priėmimo laikas

I–IV  8.00–17.00
V      8.00–15.45

Pietų pertrauka
12.00–12.45

Papildomas dokumentų priėmimo laikas

iš anksto užsiregistravus
tel. (0 46) 39 09 60 arba
el. paštu
klaipedos.apygardos@teismas.lt 

I–IV  7.45–8.00
I–V  12.00–12.45

 

Informacija apie bylas

Baudžiamųjų bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (0 46) 39 09 85

Civilinių bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (0 46) 39 09 86

Informacija žiniasklaidai Dovilė Saulėnienė
tel. (0 46) 39 09 83, mob. 0 676 85940

Naujienų prenumerata