Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Klaipėdos apygardos teismas
lt
En

Informacinių technologijų sistemų administratorius

KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMO

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SISTEMŲ ADMINISTRATORIAUS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Klaipėdos apygardos teismo informacinių technologijų sistemų administratorius yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

2. Pareigybės grupė – specialistas, pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

3. Klaipėdos apygardos teismo (toliau – ir teismas) informacinių technologijų (toliau – ir IT) sistemų administratoriaus pareigybė reikalinga užtikrinti teismo informacinių technologijų ir kompiuterinio tinklo, kompiuterinės technikos, programinės ir biuro įrangos priežiūrą, organizuoti ir vykdyti informacinių sistemų plėtrą, naujų informacinių technologijų diegimą, neperžengiant kompetencijos ribų teikti teismo darbuotojams metodinę ir praktinę pagalbą, susijusią su informacinių technologijų naudojimu bei darbu su kompiuterine ir biuro įranga.

Teismo IT sistemų administratorius yra pagrindinis Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO (toliau – LITEKO) vietinis administratorius.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo informacinių sistemų (toliau – IS) administravimo, kompiuterinio tinklo valdymo ir priežiūros funkcijas specialiojoje veiklos srityje.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities informatikos krypties arba technologijos mokslų studijų srities informatikos inžinerijos krypties išsilavinimą;

5.2. būti susipažinęs su naujausiomis technologijomis ir gebėti jas taikyti, vykdant nustatytas funkcijas;

5.3. mokėti dirbti su kompiuterine technika, ryšio priemonėmis ir specializuota programine įranga, administruoti kompiuterinį tinklą, „Windows Server“ valdymo sistemas, „Windows active directory“, „Windows“ šeimos operacines sistemas, išmanyti kitas kompiuterių operacines sistemas, mokėti diegti, konfigūruoti ir prižiūrėti biuro programinius paketus („Microsoft Office“), kitas taikomąsias programas;

5.4. išmanyti šiuolaikines informacines technologijas, serverių ir kompiuterinių tinklų veikimo principus, naudojamų operacinių sistemų ir programinių priemonių funkcionavimo principus, sugebėti teorines žinias pritaikyti praktikoje;

5.5. išmanyti informacinių sistemų saugumo užtikrinimo priemones, apsaugos nuo virusų ir nesankcionuoto priėjimo priemones;

5.6. išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų, elektroninių dokumentų rengimą bei valdymą;

5.7. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją, rengti išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

5.8. mokėti sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dalykinio pokalbio taisykles, tarnybinės etikos principus;

5.9. <...duomenys neskelbtini...>

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. organizuoja, planuoja, kontroliuoja IT sistemų darbą;

6.2. prižiūri ir administruoja teismo kompiuterinį tinklą, užtikrina ir yra atsakingas už teismo kompiuterių, programų, vaizdo ir garso aparatūros, biuro įrangos, mobiliųjų įrenginių, teismo telefonijos sistemos tinkamą ir nepertraukiamą darbą, apskaitą;

6.3. būdamas vietinis LITEKO administratorius, atsako už duomenų saugos priemonių įgyvendinimą Klaipėdos apygardos teisme, koordinuoja teismo interneto svetainės darbą;

6.4. diegia, prižiūri bei atnaujina kompiuteriuose, serveriuose, mobiliuose įrenginiuose įdiegtą sisteminę ir taikomąją programinę įrangą, techninę įrangą, užtikrina apsaugą nuo virusų, tinklo informacijos ir programinės įrangos apsaugą;

6.5 suteikia naudotojams prisijungimo prie informacinių sistemų vardus ir slaptažodžius, priskiria reikiamas teises ir roles informacinėse sistemose, keičia naudotojų teises ar roles informacinėse sistemose, išregistruoja sistemų naudotojus, kai jie netenka teisės dirbti su sistemomis;

6.6. užtikrina teismo posėdžiuose naudojamos vaizdo ir garso įrangos tinkamą veikimą;

6.7. teismo pirmininko, teismo kanclerio pavedimu analizuoja gautus raštus, įstatymų bei kitų teisės aktų projektus, susijusius su jo pareigomis, ir teikia pasiūlymus ir pastabas dėl jų, ruošia atsakymų į juos projektus;

6.8. teikia pasiūlymus teismo pirmininkui, teismo kancleriui dėl turimos kompiuterinės ir kitos technikos tobulinimo, eksploatacinių medžiagų, kompiuterinių programų įsigijimo, kompiuterinio tinklo atnaujinimo, plėtros ir kitais klausimais;

6.9. domisi naujausiomis informacinėmis technologijomis ir teikia pasiūlymus teismo pirmininkui, teismo kancleriui dėl jų įdiegimo teisme;

6.10. nustatyta tvarka organizuoja eksploatacinių medžiagų, techninės ar biuro įrangos įsigijimą, priežiūrą ir remontą;

6.11. užtikrina saugomos, apdorojamos ar perduodamos informacijos, esančios kompiuterinėse laikmenose, konfidencialumą;

6.12. organizuoja ir kontroliuoja teismo kompiuterių sistemų administratoriaus darbą;

6.13. supažindina teismo darbuotojus su IS naujovėmis, naudojamos programinės įrangos pakeitimais, naujomis kompiuterinėmis programomis ir technine įranga, konsultuoja technikos ir darbo su kompiuteriais ar biuro įranga ir kitais su informacinių technologijų naudojimu susijusiais klausimais;

6.14. teismo pirmininko, teismo kanclerio nurodymu pavaduoja kompiuterių sistemų administratorių jo atostogų, laikino nedarbingumo ir komandiruočių metu;

6.15. vykdo kitus teismo pirmininko, teismo kanclerio su IT sistemų administratoriaus funkcijomis susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

7. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus teismo kancleriui.

Įvertinkite aptarnavimo kokybę 

Teismo darbo laikas

I–IV  8.00–17.00
V      8.00–15.45

Dokumentų priėmimo laikas

I–IV  8.00–17.00
V      8.00–15.45

Pietų pertrauka
12.00–12.45

Papildomas dokumentų priėmimo laikas

iš anksto užsiregistravus
tel. (0 46) 39 09 60 arba
el. paštu
klaipedos.apygardos@teismas.lt 

I–IV  7.45–8.00
I–V  12.00–12.45

 

Informacija apie bylas

Baudžiamųjų bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (0 46) 39 09 85

Civilinių bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (0 46) 39 09 86

Informacija žiniasklaidai Dovilė Saulėnienė
tel. (0 46) 39 09 83, mob. 0 676 85940

Naujienų prenumerata