Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Klaipėdos apygardos teismas
lt
En

Klaipėdos apygardos teismo administratorius

KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMO ADMINISTRATORIAUS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Klaipėdos apygardos teismo administratorius yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

2. Pareigybės grupė – specialistas, pareigybės lygis – B.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

3. Klaipėdos apygardos teismo administratoriaus pareigybė reikalinga palaikyti tvarkingą viešų teismo patalpų išvaizdą, organizuoti teismo bibliotekos veiklą, prisidėti prie neprocesinių dokumentų valdymo, personalo administravimo bei viešųjų pirkimų dokumentų projektų rengimo, teismo komunikacijos priemonių įgyvendinimo.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

4. Klaipėdos apygardos teismo administratorius vykdo turto priežiūros, dokumentų ir informacijos valdymo funkcijas bendrojoje veiklos srityje.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti tokius specialiuosius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;

5.2. išmanyti ir gebėti taikyti viešąjį administravimą, teismų veiklą, dokumentų ir biudžetinių įstaigų turto valdymą, vidinę ir išorinę komunikaciją reglamentuojančius ir kitus teisės aktus, tiek, kiek tai susiję su priskirtų funkcijų vykdymu;

5.3. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

5.4. mokėti sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti bendravimo, dalykinio pokalbio taisykles, tarnybinės etikos principus;

5.5. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Darbuotojas, einantis administratoriaus pareigas, vykdo šias funkcijas:

6.1. nustatyta tvarka pristato teismo siunčiamą korespondenciją Klaipėdos miesto centre ir pagal atskirą nurodymą kitose vietose esantiems adresatams;

6.2. palaiko tvarkingą teismo bendro naudojimo patalpų išvaizdą, organizuoja ir vykdo teismą reprezentuojančių patalpų apipavidalinimą švenčių, minėjimų ir kitų renginių progomis;

6.3. organizuoja ir vykdo vizualinės medžiagos eksponavimą teismo vitrinoje ir kitose patalpose;

6.4. teismo pirmininko nustatyta tvarka priima, išduoda teismo bibliotekos leidinius, platina dalomąją medžiagą, sudaro ir tvarko bibliotekos fondus, nustato periodikos ar teisės aktų užsakymo poreikį ir apie jį informuoja Ūkio skyriaus vedėją;

6.5. pagal kompetenciją darbuotojui, atsakingam už komunikaciją, padeda: organizuoti / rengti pasitarimus, susirinkimus, susitikimus ir kitus renginius, paruošti teismo darbuotojų ir kitų asmenų sveikinimus; informuoja teismo darbuotojus apie renginius teisme, užtikrina kitos aktualios informacijos platinimą teismo viduje ir teismo intraneto puslapyje;

6.6. pagal kompetenciją Ūkio skyriaus vedėjui padeda: atlikti įsigyjamų prekių priėmimą / pargabenimą į teismą, jų apskaitą ir paskirstymą teismo darbuotojams bei teismui teikiamų paslaugų priežiūrą;

6.7. tvarko teismo darbuotojų kontaktinę informaciją, ją atnaujina teismo interneto ir intraneto svetainėse, su kontaktinės informacijos pokyčiais supažindina teismo darbuotojus;

6.8. pagal kompetenciją rengia personalo administravimo bei viešųjų pirkimų srities teisės aktų (dokumentų) projektus, tvarko neprocesinius dokumentus;

6.9. nustatyta tvarka supažindina darbuotojus su vidaus teisės aktais, perduoda teismo pirmininko / teismo kanclerio pavedimus jų vykdytojams;

6.10. aptarnauja į teismo priimamąjį atvykusius asmenis, organizuoja interesantų ir svečių priėmimą pas teismo pirmininką;

6.11. teisės aktų nustatyta tvarka parengia ir perduoda į archyvą teismo kanclerio, teismo pirmininko patarėjo, Teismo raštinės skyriaus vedėjo ir teismo administracijos sekretoriaus žinioje esančius dokumentus (bylas);

6.12. nesant teismo administracijos sekretoriaus, vykdo jo funkcijas, susijusias su teismo pirmininko darbotvarkės įgyvendinimu, pokalbių telefonu organizavimu, teismo bendrojo elektroninio pašto tvarkymu, dokumentų priėmimu, registravimu, užduočių vykdymo kontrole, informacijos asmenims telefonu ir elektroniniu paštu teikimu;

6.13. vykdo kitus teismo pirmininko ir teismo kanclerio su tiesioginėmis funkcijomis susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

7. Klaipėdos apygardos teismo administratorius tiesiogiai pavaldus teismo kancleriui

Įvertinkite aptarnavimo kokybę 

Teismo darbo laikas

I–IV  8.00–17.00
V      8.00–15.45

Dokumentų priėmimo laikas

I–IV  8.00–17.00
V      8.00–15.45

Pietų pertrauka
12.00–12.45

Papildomas dokumentų priėmimo laikas

iš anksto užsiregistravus
tel. (0 46) 39 09 60 arba
el. paštu
klaipedos.apygardos@teismas.lt 

I–IV  7.45–8.00
I–V  12.00–12.45

 

Informacija apie bylas

Baudžiamųjų bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (0 46) 39 09 85

Civilinių bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (0 46) 39 09 86

Informacija žiniasklaidai Dovilė Saulėnienė
tel. (0 46) 39 09 83, mob. 0 676 85940

Naujienų prenumerata