Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Klaipėdos apygardos teismas
lt
En

Baudžiamųjų bylų skyriaus raštinės biuro specialistas

APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Baudžiamųjų bylų skyriaus raštinės biuro specialistas yra teismo darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

2. Pareigybės grupė – specialistas, pareigybės lygis – B.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

3. Baudžiamųjų bylų skyriaus (toliau – ir skyrius) raštinės biuro specialisto pareigybė reikalinga padėti įgyvendinti Baudžiamųjų bylų skyriaus raštinės biuro vedėjui priskirtų funkcijų vykdymą, pagal kompetenciją užtikrinti tinkamą skyriaus raštinės biure gautų teisminio proceso bylų (toliau – ir bylos), procesinių ir kitų dokumentų (toliau – ir dokumentai) bei su teisminiu procesu susijusių duomenų registravimą Lietuvos teismų informacinėje sistemoje LITEKO (toliau – LITEKO), bylų / dokumentų perdavimą teisėjams, procesinių sprendimų pateikimą vykdyti, išnagrinėtų bylų perdavimą saugoti, informacijos proceso dalyviams teikimą.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS
 

4. Baudžiamųjų bylų skyriaus raštinės biuro specialistas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – teismo procesinių dokumentų (bylų) valdyme.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti tokius specialiuosius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;

5.2. gerai išmanyti ir gebėti taikyti teisės aktus, reglamentuojančius teismų veiklą, baudžiamųjų ir administracinių nusižengimų bylų procesą, procesinių sprendimų vykdymą, asmens duomenų apsaugą, dokumentų valdymą ir kitus teisės aktus, būtinus funkcijų vykdymui;

5.3. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją, rengti ataskaitas, išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

5.4. mokėti sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dalykinio pokalbio taisykles, tarnybinės etikos principus;

5.5. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO darbuotojo FUNKCIJOS

6. Darbuotojas, einantis Baudžiamųjų bylų skyriaus raštinės biuro specialisto pareigas, vykdo šias funkcijas:

6.1. nustatyta tvarka registruoja ir perduoda teisėjams pasirašytinai:

6.1.1. pirmosios instancijos ir apeliacine instancija gautas nagrinėti bylas,

6.1.2. teikimus, prašymus, susijusius su nuosprendžių (nutarčių) vykdymu bei atskirų kategorijų bylų nagrinėjimu,

6.1.3. apeliacine instancija gautus nagrinėti skundus dėl suėmimo paskyrimo (pratęsimo),

6.1.4. skundus dėl pirmosios instancijos teismų nutarčių pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso kodekso X dalį,

6.1.5. skundus dėl pirmosios instancijos teismų nutarčių, susijusių su nuosprendžio vykdymu,

6.1.6. prašymus dėl Europos arešto orderio išdavimo;

6.2. pagal šiai pareigybei nustatytas funkcijas (roles) registruoja duomenis LITEKO;

6.3. užtikrina savalaikį ir efektyvų elektroniniu paštu gaunamų pareiškimų, skundų registravimą;

6.4. Integruotoje baudžiamojo proceso sistemoje (toliau – IBPS) registruoja gautus proceso dalyvių skundus ir perduoda juos per IBPS nagrinėti Lietuvos apeliaciniam teismui;

6.5. apeliacine tvarka išnagrinėtas bylas, skundus nustatytais terminais grąžina pirmosios instancijos teismui;

6.6. tvarko daiktinių įrodymų apskaitą, užtikrina jų saugojimą, teisėjo nurodymu pateikia apžiūrai, vykdo kitus nurodymus, susijusius su daiktinių įrodymų tvarkymu;

6.7. organizuoja nuosprendžių, nutarčių, kitų procesinių sprendimų pateikimą vykdyti (išrašo vykdomuosius raštus, rengia dokumentų, susijusių su vykdymo procesu, projektus, teikia juos pasirašyti teisėjams, pateikimą vykdyti patvirtinančių dokumentų kopijas įsiuva į bylą). Kilusius neaiškumus vykdymo procese derina su vykdytiną procesinį sprendimą priėmusiu teisėju, o jam nesant – su skyriaus pirmininku;

6.8. kontroliuoja teismo nuosprendžiais ar teismo baudžiamaisiais įsakymais paskirtų baudų mokėjimą, apie savanoriškai sumokėtą baudą informuoja Informatikos ir ryšių departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;

6.9. rengia, padeda rengti ataskaitas, susijusias su skyriaus raštinės biuro darbu;

6.10. paruošia ir išsiunčia pirmosios instancijos bylas apeliacinės instancijos teismui, taip pat pagal paklausimus išsiunčia bylas, dokumentus teismams, institucijoms, įstaigoms;

6.11 apeliacinės instancijos teismo informaciją perkelia į grąžintos pirmosios instancijos bylos elektroninę kortelę;

6.12. išduoda pažymas apie asmenų nuteisimą;

6.13. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka teikia proceso dalyviams informaciją apie skyriuje nagrinėjamas bylas, skundus;

6.14. nustatyta tvarka organizuoja proceso dalyvių ir (ar) nedalyvavusių bylose asmenų susipažinimą su bylų, skundų medžiaga, per vaizdo kamerą stebi su šių bylų medžiaga susipažįstančius asmenis;

6.15. nustatyta tvarka perkelia neišnagrinėtų bylų, skundų likutį į kitus kalendorinius metus, atlieka kitus su tuo susijusius veiksmus;

6.16. tinkamai sutvarko ir įformina išnagrinėtas pirmosios instancijos baudžiamąsias bei kitas skyriaus raštinės biuro žinioje esančias bylas (dokumentus) ir nustatyta tvarka perduoda saugoti į teismo archyvą;

6.17. teismo pirmininko, skyriaus pirmininko, skyriaus raštinės biuro vedėjo nurodymu pavaduoja kitus skyriaus raštinės biuro darbuotojus jų atostogų, laikino nedarbingumo ir komandiruočių metu;

6.18. vykdo kitus teismo pirmininko, skyriaus pirmininko, skyriaus raštinės biuro vedėjo pavedimus, susijusius su skyriaus raštinės biuro darbuotojų funkcijų vykdymu, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

7. Baudžiamųjų bylų skyriaus raštinės biuro specialistas tiesiogiai pavaldus Baudžiamųjų bylų skyriaus raštinės biuro vedėjui.

 

Įvertinkite aptarnavimo kokybę 

Teismo darbo laikas

I–IV  8.00–17.00
V      8.00–15.45

Dokumentų priėmimo laikas

I–IV  8.00–17.00
V      8.00–15.45

Pietų pertrauka
12.00–12.45

Papildomas dokumentų priėmimo laikas

iš anksto užsiregistravus
tel. (8 46) 39 09 60 arba
el. paštu
klaipedos.apygardos@teismas.lt 

I–IV  7.45–8.00
I–V  12.00–12.45

 

Informacija apie bylas

Baudžiamųjų bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (8 46) 39 09 85

Civilinių bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (8 46) 39 09 86

Informacija žiniasklaidai Dovilė Saulėnienė
tel. (8 46) 39 09 83, mob. 8 676 85940

Naujienų prenumerata