Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Klaipėdos apygardos teismas
lt
En

Teismo raštinės skyriaus dokumentų tvarkytojas

Informacija atnaujinta 2019-11-06 10:46:41

 

TEISMO RAŠTINĖS SKYRIAUS DOKUMENTŲ TVARKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teismo raštinės skyriaus dokumentų tvarkytojas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

2. Pareigybės grupė – kvalifikuotas darbuotojas, pareigybės lygis – C.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

3. Teismo raštinės skyriaus dokumentų tvarkytojo pareigybė reikalinga užtikrinti tinkamą teisme gautų dokumentų, bylų priėmimą, procesinio pobūdžio bei kitų, su bylų nagrinėjimu susijusių, dokumentų bei visos teismo išsiunčiamos korespondencijos tvarkymą ir registravimą, pirminį asmenų, atvykusių į teismą, aptarnavimą, kokybišką bei savalaikį duomenų, reikalingų teismo darbui ir teisingumo vykdymui, kopijavimą ir tinkamą šių kopijų apskaitą.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka dokumentų valdymo funkcijas bendrojoje veiklos srityje.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM darbuotojui

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti tokius specialiuosius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;

5.2. išmanyti ir gebėti taikyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktus, nustatančius bylų medžiagos kopijų įkainius ir mokėjimo už kopijas tvarką, teismo procesą bei teismų veiklą reglamentuojančių įstatymų nuostatas, susijusias su tiesioginių funkcijų vykdymu;

5.3. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

5.4. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti bendravimo, dalykinio pokalbio taisykles, tarnybinės etikos principus;

5.5. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu, optinių laikmenų įrašymo programa, naudotis kopijavimo technika.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:

6.1. priima visus dokumentus iš asmenų, tiesiogiai atvykusių į teismą, neprocesinius dokumentus perduoda registruoti teismo administracijos sekretorei;

6.2. nustatyta tvarka registruoja bet kokia forma teisme gautus procesinio pobūdžio bei kitus su bylų nagrinėjimu susijusius dokumentus, bylas atitinkamuose registruose ir (ar) Lietuvos teismų informacinėje sistemoje LITEKO (toliau – LITEKO);

6.3. priimdamas, registruodamas dokumentus, patikrina, ar gautas visas dokumentas, ar netrūksta dokumente nurodytų priedų/pridedamų dokumentų ir, esant neatitikimams, surašo aktą bei apie tai pažymi LITEKO arba apie nustatytus neatitikimus informuoja asmenį, pateikusį dokumentus tiesiogiai teismui;

6.4. paskirsto užregistruotus dokumentus, bylas pagal atitinkamus požymius ir perduoda atsakingiems teismo darbuotojams, apie skubių dokumentų bylose gavimą nedelsdamas informuoja teismo posėdžių sekretorių, teisėją ar kitą atsakingą teismo darbuotoją;

6.5. nustatyta tvarka registruoja iš teismo siunčiamą korespondenciją, išsiunčiamus dokumentus surūšiuoja pagal pristatymo pobūdį ir supakuoja, nustato korespondencijos siuntimo tarifus (kainas) vadovaujantis pašto kainoraščiais, ženklina vokus;

6.6. tvarko siunčiamų dokumentų registracijos, gautų teismo procesinių dokumentų ir kitų dokumentų teismo nagrinėjamose / išnagrinėtose bylose registracijos, siuntų apskaitos registracijos, teismo reikmėms nukopijuotų dokumentų ir garso įrašų registracijos bylas;

6.7. sutvarko ir teismo archyvui perduoda laikino saugojimo bylas ir dokumentus, esančius jo žinioje;

6.8. ekspedicijos patalpoje saugo ir pagal paskirtį naudoja teismo antspaudą su Lietuvos Respublikos herbu bei kitus jo žinioje esančius spaudus;

6.9. teisės aktų nustatyta tvarka aptarnauja asmenis, atvykusius į teismą: teikia bendro pobūdžio pirminę informaciją apie teismo veiklą, nagrinėjamas bylas, posėdžių vietą, kitą aktualią informaciją pagal savo kompetenciją, padeda asmenims orientuotis teisme; neturėdamas įgaliojimų spręsti asmenų prašymus, skundus ar teikti informaciją, nurodo, kur asmuo turi kreiptis ir (ar) apie kreipimąsi informuoja tokius įgaliojimus turintį darbuotoją;

6.10. nustatyta tvarka priima prašymus dėl kopijų išdavimo, kopijuoja dokumentus, garso įrašus, daro jų kopijas dalyvaujantiems ir (ar) nedalyvavusiems byloje asmenims, atsižvelgdamas į asmens, pateikusio prašymą dėl kopijų išdavimo, arba teismo darbuotojo pageidavimą, parengia popierines kopijas arba perkelia jas į kompiuterinę laikmeną ar į atitinkamą teismo vidinio tinklo (intraneto) aplanką;

6.11. atskiru teismo kanclerio, Teismo raštinės skyriaus vedėjo nurodymu pristato civilines, baudžiamąsias ir administracinių teisės pažeidimų bylas, kitus dokumentus į teismus, antstolių ir advokatų kontoras, prokuratūras, kitas įstaigas, įmones, organizacijas Klaipėdos mieste;

6.12. vykdo kitus teismo pirmininko, teismo kanclerio, Teismo raštinės skyriaus vedėjo su teismo, Teismo raštinės skyriaus funkcijomis susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

7. Teismo raštinės skyriaus dokumentų tvarkytojas tiesiogiai pavaldus Teismo raštinės skyriaus vedėjui.

 

Įvertinkite aptarnavimo kokybę 

Teismo darbo laikas

I–IV  8.00–17.00
V      8.00–15.45

Dokumentų priėmimo laikas

I–IV  8.00–17.00
V      8.00–15.45

Pietų pertrauka
12.00–12.45

Papildomas dokumentų priėmimo laikas

iš anksto užsiregistravus
tel. (0 46) 39 09 60 arba
el. paštu
klaipedos.apygardos@teismas.lt 

I–IV  7.45–8.00
I–V  12.00–12.45

 

Informacija apie bylas

Baudžiamųjų bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (0 46) 39 09 85

Civilinių bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (0 46) 39 09 86

Informacija žiniasklaidai Dovilė Saulėnienė
tel. (0 46) 39 09 83, mob. 0 676 85940

Naujienų prenumerata