Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Klaipėdos apygardos teismas
lt
En

Klaipėdos apygardos teismo psichologas

KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMO PSICHOLOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Klaipėdos apygardos teismo psichologas yra teismo darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

2. Pareigybės grupė – specialistas, pareigybės lygis – A1.

(Klaipėdos apygardos teismo pirmininko 2017-03-10 įsakymo Nr. V–41 redakcija)

II SKYRIUS

PASKIRTIS

3. Klaipėdos apygardos teismo psichologo pareigybė reikalinga užtikrinti ikiteisminiame tyrime ir teismo procese dalyvaujančių asmenų – nepilnamečių, mažamečių – kvalifikuotą apklausą, suteikti jiems tinkamą psichologinę pagalbą, įvertinti jų raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir raidos problemas.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

4. Klaipėdos apygardos teismo psichologas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – psichologinės pagalbos teikimo ikiteisminio tyrimo ir teismo proceso metu.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM ARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1. turėti socialinių mokslų studijų srities psichologijos krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinis laipsnis);

5.2. turėti vienerių metų psichologo praktinės veiklos su nepilnamečiais, mažamečiais asmenimis stažą arba vienerių metų darbo stažą teisėsaugos ar teisėtvarkos institucijose;

5.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius nepilnamečio, mažamečio asmens dalyvavimą teisminiuose procesuose;

5.4. gerai išmanyti teisės psichologijos srities problematiką, įvykių rekonstrukcijos ir asmens atpažinimo psichologinius ypatumus, civilinio, baudžiamojo ir administracinio proceso psichologines charakteristikas;

5.5. gebėti integruoti psichologijos, kriminologijos ir teisės žinias, psichologiniu lygmeniu analizuoti teisės taikymo ir teisės veikimo problemas;

5.6. gebėti atlikti mažamečių ir nepilnamečių  asmenų psichologinį įvertinimą, gebėti efektyviai bendrauti su mažamečiais, nepilnamečiais ir suaugusiais asmenimis, taikyti psichologinės diagnostikos metodus asmenybės įvertinimui, rašyti pagrįstas psichologines išvadas;

5.7. gebėti atlikti krizių intervenciją, taikyti krizių ir traumų įveikos metodus ir konkrečias technikas;

5.8. gerai išmanyti vaiko raidą ir gebėti įvertinti vaiko raidos ypatumus, galias ir sunkumus, psichologines ir asmenybės problemas, vaiko brandumą, identifikuoti patologijas, gebėti bendrauti su mažamečiais, nepilnamečiais ir suaugusiais asmenimis;

5.9. laikytis Psichologų profesinės etikos kodekso reikalavimų;

5.10. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

5.11. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo principus;

5.12. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einančiam darbuotojui priskiriamos funkcijos:

6.1. teismo pirmininko ar teisėjo pavedimu dalyvauti apklausiant nepilnamečius, mažamečius asmenis ikiteisminiame tyrime ir teismo proceso metu, atsižvelgiant į jų socialinę ar psichologinę brandą, ir teikti išvadas, nuomones;

6.2. teismo pirmininko ar teisėjo pavedimu vykdyti ikiteisminiame tyrime ir teismo procese apklausiamų nepilnamečių, mažamečių asmenų ir jų elgsenos psichologinį vertinimą;

6.3. teismo pirmininko ar teisėjo pavedimu įvertinti ikiteisminiame tyrime ir teismo procese apklausiamų nepilnamečių, mažamečių asmenų raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas;

6.4. teismo pirmininko ar teisėjo pavedimu konsultuoti dėl nepilnamečių, mažamečių asmenų apklausos ikiteisminiame tyrime ir teisminio proceso metu specifikos ir atlikimo taktikos;

6.5. rinkti ir kaupti informaciją, reikalingą ikiteisminiame tyrime ir teismo proceso metu apklausiant nepilnamečius, mažamečius asmenis, esant būtinybei bendradarbiauti su kitomis kompetentingomis įstaigomis ir institucijomis;

6.6. pagal kompetenciją rengti teismo veiklos dokumentus, metodines rekomendacijas dėl apklausų vykdymo, organizuoti mokymus;

6.7. pagal kompetenciją teikti pasiūlymus teismo organizacinės veiklos ir kitais klausimais;

6.8. pagal kompetenciją teikti išvadas dėl teismo pirmininko įsakymų ir įsakymais tvirtinamų teisės aktų projektų;

6.9. pagal kompetenciją dalyvauti darbo grupių, komisijų veikloje;

6.10. vykdyti kitus teismo pirmininko su teismo veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

7. Klaipėdos apygardos teismo psichologas yra tiesiogiai pavaldus teismo pirmininkui.Įvertinkite aptarnavimo kokybę 

Teismo darbo laikas

I–IV  8.00–17.00
V      8.00–15.45

Dokumentų priėmimo laikas

I–IV  8.00–17.00
V      8.00–15.45

Pietų pertrauka
12.00–12.45

Papildomas dokumentų priėmimo laikas

iš anksto užsiregistravus
tel. (0 46) 39 09 60 arba
el. paštu
klaipedos.apygardos@teismas.lt 

I–IV  7.45–8.00
I–V  12.00–12.45

 

Informacija apie bylas

Baudžiamųjų bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (0 46) 39 09 85

Civilinių bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (0 46) 39 09 86

Informacija žiniasklaidai Dovilė Saulėnienė
tel. (0 46) 39 09 83, mob. 0 676 85940

Naujienų prenumerata