Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Klaipėdos apygardos teismas
lt
En

Teismo raštinės skyriaus vertėjas (rusų ir/arba anglų kalbos)

TEISMO RAŠTINĖS SKYRIAUS VERTĖJO (RUSŲ IR / ARBA ANGLŲ KALBOS) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teismo raštinės skyriaus vertėjas (rusų ir / arba anglų kalbos) yra teismo darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

2. Pareigybės grupė – specialistas, pareigybės lygis – A2.

(Klaipėdos apygardos teismo pirmininko 2017-03-10 įsakymo Nr. V–41 redakcija)

II SKYRIUS

PASKIRTIS

3. Teismo raštinės skyriaus vertėjo (rusų ir / arba anglų kalbos) pareigybė reikalinga užtikrinti byloje dalyvaujančių ir kitų, besikreipiančių į teismą, asmenų, nemokančių ar nepakankamai mokančių lietuvių kalbą, procesinių ir kitų teisių, pareigų realizavimą, teisingą ir savalaikį procesinių ir kitų dokumentų vertimą iš rusų / anglų kalbos į lietuvių kalbą ir iš lietuvių kalbos į rusų / anglų kalbą.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – vertimo ir dokumentų valdymo.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti tokius specialiuosius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą;

5.2. turėti darbo patirties vertimo iš rusų / anglų kalbos į lietuvių kalbą ir atvirkščiai;

5.3. gerai išmanyti ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymu, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimais, dokumentų rengimo ir valdymo taisyklėmis bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybinės kalbos vartojimą;

5.4. išmanyti ir gebėti taikyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, teismo procesą bei teismų veiklą reglamentuojančių įstatymų nuostatas, susijusias su tiesioginių funkcijų vykdymu;

5.5. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją, rengti išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

5.6. mokėti sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti bendravimo, dalykinio pokalbio taisykles, tarnybinės etikos principus;

5.7. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Darbuotojas, einantis Teismo raštinės skyriaus vertėjo (rusų ir / arba anglų kalbos) pareigas, vykdo šias funkcijas:

6.1. teismo posėdžiuose verčia asmenų, nemokančių lietuvių kalbos, paaiškinimus, parodymus, pareiškimus, kitus pasisakymus iš rusų / anglų kalbos į lietuvių kalbą, o asmenims, nemokantiems lietuvių kalbos – paaiškinimų, parodymų, pareiškimų, perskaitomų dokumentų turinį, procesinių veiksmų esmę, taip pat teisėjo (teisėjų kolegijos narių) patvarkymus, teismo nutartis, sprendimus ir nuosprendžius į rusų / anglų kalbą;

6.2. asmenims, nemokantiems lietuvių kalbos ar nepakankamai ją mokantiems, pageidaujant, dalyvauja jiems susipažįstant su bylos medžiaga, žodžiu išverčia jų nurodytą bylos medžiagą iš lietuvių į rusų / anglų kalbą;

6.3. verčia raštu į lietuvių kalbą teisme gautus ir priimtus dokumentus rusų / anglų kalba;

6.4. verčia raštu iš lietuvių kalbos į rusų / anglų kalbą teismo dokumentus, kurie pagal įstatymus proceso dalyviams įteikiami rusų / anglų kalba;

6.5. verčia raštu iš lietuvių kalbos į rusų / anglų kalbą raštus, lydraščius, pavedimus dėl dokumentų įteikimo ne Lietuvos Respublikoje, įformina šiuos dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka;

6.6. atlieka kitus vertimus (iš/į rusų / anglų kalbą) žodžiu ir raštu;

6.7. pildo nustatytos formos gautų versti ir išverstų dokumentų registracijos žurnalą (Klaipėdos apygardos teismo kanclerio 2019-12-31 įsakymo Nr. V–145 redakcija);

6.8. teismo kanclerio, Teismo raštinės skyriaus vedėjo nurodymu pavaduoja kitą vertėją jo atostogų, laikino nedarbingumo ir komandiruočių metu (Klaipėdos apygardos teismo kanclerio 2019-12-31 įsakymo Nr. V–145 redakcija);

6.9. vykdo kitus teismo kanclerio, Teismo raštinės skyriaus vedėjo su teismo, Teismo raštinės skyriaus funkcijomis susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai (Klaipėdos apygardos teismo kanclerio 2019-12-31 įsakymo Nr. V–145 redakcija).

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

7. Teismo raštinės skyriaus vertėjas (rusų ir / arba anglų kalbos) tiesiogiai pavaldus Teismo raštinės skyriaus vedėjui (Klaipėdos apygardos teismo kanclerio 2019-12-31 įsakymo Nr. V–145 redakcija). 


Įvertinkite aptarnavimo kokybę 

Teismo darbo laikas

I–IV  8.00–17.00
V      8.00–15.45

Dokumentų priėmimo laikas

I–IV  8.00–17.00
V      8.00–15.45

Pietų pertrauka
12.00–12.45

Papildomas dokumentų priėmimo laikas

iš anksto užsiregistravus
tel. (0 46) 39 09 60 arba
el. paštu
klaipedos.apygardos@teismas.lt 

I–IV  7.45–8.00
I–V  12.00–12.45

 

Informacija apie bylas

Baudžiamųjų bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (0 46) 39 09 85

Civilinių bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (0 46) 39 09 86

Informacija žiniasklaidai Dovilė Saulėnienė
tel. (0 46) 39 09 83, mob. 0 676 85940

Naujienų prenumerata