Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Klaipėdos apygardos teismas
lt
En

Ūkio skyriaus vedėjas

ŪKIO SKYRIAUS VEDĖJO

ATLIEKMOS FUNKCIJOS IR SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

I. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti tokius specialiuosius reikalavimus:

1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;

1.2. turėti viešųjų pirkimų organizavimo ir (ar) vadovaujamo darbo patirties;

1.3. būti atestuotas kaip atsakingas už gaisrinę saugą bei darbuotojų saugą ir sveikatą asmuo, turėti nustatytos formos galiojančius pažymėjimus;

1.4. išmanyti ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais teismų veiklą, viešąjį administravimą, valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, dokumentų valdymą, viešųjų pirkimų organizavimą ir vykdymą, darbuotojų saugą ir sveikatą, civilinę saugą ir kitus teisės aktus, reikalingus nustatytų funkcijų vykdymui;

1.5. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją, rengti ataskaitas, išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir Ūkio skyriaus darbuotojų veiklą;

1.6. mokėti sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dalykinio pakalbio taisykles, tarnybinės etikos principus;

1.7. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu;

1.8. <...duomenys neskelbtini...>

II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

2. Darbuotojas, einantis Ūkio skyriaus vedėjo pareigas, vykdo šias funkcijas:

2.1. organizuoja ir planuoja Ūkio skyriaus darbą, užtikrina sklandų Ūkio skyriaus kompetencijai priskirtų užduočių vykdymą;

2.2. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja, inicijuoja, vykdo teismo vykdomus viešuosius pirkimus; atlieka tiekiamų prekių, paslaugų ar darbų užsakymą, kontroliuodamas, kad nebūtų viršytos viešųjų pirkimų sutarčių vertės; organizuoja prekių, paslaugų ir atliktų darbų priėmimą, užtikrindamas jų atitikimą pirkimo ar sutarčių sąlygoms, tikrina teismui pateiktų apmokėti sąskaitų-faktūrų atitikimą faktiškai įvykusioms ūkinėms operacijoms;

2.3. užtikrina, kad teismo posėdžių salės būtų paruošos posėdžiams, darbuotojai būtų aprūpinti darbo priemonėmis, reikiama organizacine technika bei inventoriumi;

2.4. atlieka teismo materialaus turto priežiūrą, organizuoja prekių ir inventoriaus sandėliavimą, darbo priemonių paskirstymą, kontroliuoja jų panaudojimą; analizuoja ir sudaro materialinių darbo priemonių poreikio programas, rengia ataskaitas apie materialinių vertybių naudojimą teisme ir teikia jas teismo kancleriui ir (ar) buhalterijos darbuotojams;

2.5. nustatyta tvarka organizuoja teismo tarnybinių lengvųjų automobilių panaudojimo apskaitą, remontą, technines apžiūras, kontroliuoja darbuotojo, atsakingo už tarnybinių automobilių priežiūrą ir naudojimą, veiklą;

2.6. pagal kompetenciją rengia raštų, vidaus teisės aktų, susijusių su Ūkio skyriaus veikla, projektus;

2.7. nustatyta tvarka instruktuoja teismo darbuotojus saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos klausimais, pildo nustatytos formos instruktavimo / registravimo žurnalus; kontroliuoja šių saugos reikalavimų laikymąsi;

2.8. organizuoja darbuotojų mokymą civilinės saugos srityje, prognozuoja ekstremalias situacijas, planuoja ir įgyvendina prevencijos priemones, rengia civilinės saugos parengties ekstremalioms situacijoms planus, aprūpina darbuotojus individualiomis ir kolektyvinėmis apsaugos priemonėmis;

2.9. nustatyta tvarka planuoja, organizuoja ir įgyvendina saugumo priemones teisme;

2.10. organizuoja ir kontroliuoja teismo patalpų priežiūrą pagal darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, higienos reikalavimus;

2.11. nustatyta tvarka dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus ir incidentus darbe, tvarko jų apskaitą;

2.12. atlieka nuolatinę galimų profesinės rizikos veiksnių stebėseną, įgyvendiną prevencines priemones profesinės rizikos veiksnių šalinimui;

2.13. teismo pirmininko ar kanclerio pavedimu atstovauja teismui valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir organizacijose;

2.14. užtikrina valstybinės vėliavos iškėlimą įstatymų nustatytais atvejais;

2.15. savo žinioje turi visų kabinetų ir kitų patalpų raktus; užtikrina saugų jų laikymą ir išdavimo apskaitą;

2.16. teikia teismo pirmininkui ir kancleriui pasiūlymus dėl Ūkio skyriaus darbo organizavimo, Ūkio skyriui nustatytų uždavinių ir funkcijų optimalaus įgyvendinimo;

2.17. rengia su Ūkio skyriaus veikla susijusios dokumentacijos plano dalies, šios dalies dokumentacijos plano papildymų sąrašo projektus;

2.18. užtikrina tinkamą Ūkio skyriaus žinioje esančių dokumentų (bylų) tvarkymą, jų perdavimą į archyvą;

2.19. vykdo kitus teismo pirmininko ir kanclerio su teismo, Ūkio skyriaus funkcijomis susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

____________________________

Įvertinkite aptarnavimo kokybę 

Teismo darbo laikas

I–IV  8.00–17.00
V      8.00–15.45

Dokumentų priėmimo laikas

I–IV  8.00–17.00
V      8.00–15.45

Pietų pertrauka
12.00–12.45

Papildomas dokumentų priėmimo laikas

iš anksto užsiregistravus
tel. (8 46) 39 09 60 arba
el. paštu
klaipedos.apygardos@teismas.lt 

I–IV  7.45–8.00
I–V  12.00–12.45

 

Informacija apie bylas

Baudžiamųjų bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (8 46) 39 09 85

Civilinių bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (8 46) 39 09 86

Informacija žiniasklaidai Dovilė Saulėnienė
tel. (8 46) 39 09 83, mob. 8 676 85940

Naujienų prenumerata