Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Klaipėdos apygardos teismas
lt
En

Baudžiamųjų bylų skyriaus raštinės biuro vedėjas

KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMO
BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ SKYRIAUS RAŠTINĖS BIURO VEDĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo – poskyrio vadovas (vedėjo pavaduotojas) (VII lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkui.
 
  
II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS
3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. dokumentų valdymas.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. kita specialioji sritis - teismų sistemos veikla;
4.2. teisė.
 
  
III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. teismo procesinių ir kitų dokumentų valdymo užtikrinimas.
 
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. teismo posėdžių tvarkaraščio koordinavimas, Teismo posėdžių sekretorių ir kitų darbuotojų, priskirtų skyriaus raštinės biurui, darbo koordinavimas, informacijos teikimo ir asmenų aptarnavimo koordinavimas;
6.2. teisės aktų projektų ir kitų, su dokumentų / bylų valdymu ir asmenų aptarnavimu skyriaus raštinės biure susijusių dokumentų rengimas.
 
 
IV SKYRIUS

FUNKCIJOS
7. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
8. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
10. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
11. Vadovauja su skyriaus raštinės biuro veikla susijusių teismo dokumentų ir jų bylų rengimui ir tvarkymui, užtikrina jų apskaitą, saugojimą ir perdavimą archyvui, dalyvauja rengiant teismo dokumentacijos planą, kontroliuoja jo taikymą formuojant bylas.
12. Užtikrina bylų registravimą, vykdo bylų paskyrimą teisėjams, ir kontroliuoja paskirtų bylų perdavimą teisėjams arba teisėjų padėjėjams, organizuoja, kontroliuoja ir vykdo savalaikį apeliacinės instancijos bylų grąžinimą pirmosios instancijos teismui, pirmąja instancija išnagrinėtų bylų bei su bylų administravimu susijusių dokumentų perdavimą į teismo archyvą.
13. Užtikrina teismo posėdžių tvarkaraščių rengimą ir jų išankstinį paskelbimą, organizuoja vertimus (raštu ir žodžiu) iš/į užsienio kalbas.
14. Užtikrina asmenų aptarnavimą Baudžiamųjų bylų skyriaus raštinės biure, prašymų, pareiškimų, skundų ir pasiūlymų nagrinėjimą bei imasi priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai, organizuoja asmenų susipažinimą su bylų medžiaga, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja informacijos apie skyriuje nagrinėjamas bylas teikimą proceso dalyviams.
15. Pagal kompetenciją rengia vidaus teisės aktus, patvarkymus, raštus, kitus dokumentus, susijusius su skyriaus ir skyriaus raštinės biuro veikla, jų ir teismo veiklos dokumentų projektus.
16. Vykdo šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su Lietuvos teismų informacine sistema (LITEKO), rengia bylų nagrinėjimo statistines ataskaitas.
17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
 
 
V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
18. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
18.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
18.2. studijų kryptis – teisė;
18.3. studijų kryptis – viešasis administravimas;
arba:
18.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
18.5. darbo patirtis – teisės srityje;
18.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;
arba:
18.7. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
18.8. darbo patirtis – dokumentų valdymo srities patirtis;
18.9. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai. 
 

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS
19. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
19.1. komunikacija – 4;
19.2. analizė ir pagrindimas – 4;
19.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;
19.4. organizuotumas – 4;
19.5. vertės visuomenei kūrimas – 4.
20. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
20.1. lyderystė – 2;
20.2. veiklos valdymas – 2;
20.3. strateginis požiūris – 2.
21. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
21.1. orientacija į aptarnaujamą asmenį – 4.
22. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
22.1. teisės išmanymas (specialiosios teismų sistemos veiklos srities) – 4.
 
 

Įvertinkite aptarnavimo kokybę 

Teismo darbo laikas

I–IV  8.00–17.00
V      8.00–15.45

Dokumentų priėmimo laikas

I–IV  8.00–17.00
V      8.00–15.45

Pietų pertrauka
12.00–12.45

Papildomas dokumentų priėmimo laikas

iš anksto užsiregistravus
tel. (0 46) 39 09 60 arba
el. paštu
klaipedos.apygardos@teismas.lt 

I–IV  7.45–8.00
I–V  12.00–12.45

 

Informacija apie bylas

Baudžiamųjų bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (0 46) 39 09 85

Civilinių bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (0 46) 39 09 86

Informacija žiniasklaidai Dovilė Saulėnienė
tel. (0 46) 39 09 83, mob. 0 676 85940

Naujienų prenumerata