Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Klaipėdos apygardos teismas
lt
En

Civilinių bylų skyriaus raštinės biuro specialistas

CIVILINIŲ BYLŲ SKYRIAUS RAŠTINĖS BIURO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Civilinių bylų skyriaus raštinės biuro specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

2. Pareigybės grupė – specialistas, pareigybės lygis – B.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

3. Civilinių bylų skyriaus (toliau – ir skyrius) raštinės biuro specialisto pareigybė reikalinga padėti įgyvendinti Civilinių bylų skyriaus raštinės biuro vedėjui priskirtų funkcijų vykdymą, pagal kompetenciją užtikrinti tinkamą skyriaus raštinės biure gautų teisminio proceso bylų (toliau – ir bylos), procesinių ir kitų dokumentų (toliau – ir dokumentai) bei su teisminiu procesu susijusių duomenų registravimą Lietuvos teismų informacinėje sistemoje LITEKO (toliau – LITEKO), bylų / dokumentų perdavimą teisėjams, procesinių sprendimų pateikimą vykdyti, informacijos proceso dalyviams teikimą.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

4. Civilinių bylų skyriaus raštinės biuro specialistas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – teismo procesinių dokumentų (bylų) valdyme.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti tokius specialiuosius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;

5.2. gerai išmanyti ir gebėti taikyti teisės aktus, reglamentuojančius teismų veiklą, civilinių bylų procesą, procesinių sprendimų vykdymą, asmens duomenų apsaugą, dokumentų valdymą ir kitus teisės aktus, būtinus funkcijų vykdymui;

5.3. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją, rengti ataskaitas, išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

5.4. mokėti sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dalykinio pokalbio taisykles, tarnybinės etikos principus;

5.5. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO darbuotojo funkcijos

6. Darbuotojas, einantis Civilinių bylų skyriaus raštinės biuro specialisto pareigas, vykdo šias funkcijas:

6.1. nustatyta tvarka registruoja ir perduoda teisėjams pasirašytinai pirmosios instancijos ir apeliacine instancija gautas nagrinėti bylas;

6.2. pagal šiai pareigybei nustatytas funkcijas (roles) registruoja duomenis LITEKO;

6.3. rengia teisėjų, teisėjų kolegijų paskyrimo ir teismo posėdžio datos nustatymo nutarčių projektus;

6.4. teisės aktų nustatyta tvarka grąžina nepriimtus ieškinius (pareiškimus), kitus dokumentus juos pateikusiems asmenims;

6.5. atlieka išnagrinėtų pirmosios instancijos bylų procesinių sprendimų pateikimą vykdyti (išrašo vykdomuosius raštus, rengia dokumentų, susijusių su vykdymo procesu, projektus, teikia juos pasirašyti teisėjams, pateikimą vykdyti patvirtinančių dokumentų kopijas įsiuva į bylą);

6.6. paruošia ir išsiunčia pirmosios instancijos bylas apeliacinės instancijos teismui, taip pat, pagal paklausimus išsiunčia bylas, dokumentus teismams, institucijoms, įstaigoms;

6.7. teisės aktų nustatyta tvarka teikia proceso dalyviams informaciją apie skyriuje nagrinėjamų bylų eigą;

6.8. teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją atitinkamiems registrams, atlieka paiešką registruose ir gautus duomenis perduoda prašymą pateikusiam darbuotojui;

6.9. nustatyta tvarka perkelia neišnagrinėtų bylų likutį į kitus kalendorinius metus, atlieka kitus su tuo susijusius veiksmus;

6.10. tinkamai sutvarko ir įformina išnagrinėtas pirmosios instancijos civilines bei kitas skyriaus raštinės biuro žinioje esančias bylas (dokumentus) ir nustatyta tvarka perduoda saugoti į teismo archyvą;

6.11. teismo pirmininko, skyriaus pirmininko, skyriaus raštinės biuro vedėjo nurodymu pavaduoja kitus skyriaus raštinės biuro darbuotojus jų atostogų, laikino nedarbingumo ir komandiruočių metu;

6.12. vykdo kitus teismo pirmininko, skyriaus pirmininko, skyriaus raštinės biuro vedėjo pavedimus, susijusius su skyriaus raštinės biuro darbuotojų funkcijų vykdymu, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

7. Civilinių bylų skyriaus raštinės biuro specialistas tiesiogiai pavaldus Civilinių bylų skyriaus raštinės biuro vedėjui. 


Įvertinkite aptarnavimo kokybę 

Teismo darbo laikas

I–IV  8.00–17.00
V      8.00–15.45

Dokumentų priėmimo laikas

I–IV  8.00–17.00
V      8.00–15.45

Pietų pertrauka
12.00–12.45

Papildomas dokumentų priėmimo laikas

iš anksto užsiregistravus
tel. (8 46) 39 09 60 arba
el. paštu
klaipedos.apygardos@teismas.lt 

I–IV  7.45–8.00
I–V  12.00–12.45

 

Informacija apie bylas

Baudžiamųjų bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (8 46) 39 09 85

Civilinių bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (8 46) 39 09 86

Informacija žiniasklaidai Dovilė Saulėnienė
tel. (8 46) 39 09 83, mob. 8 676 85940

Naujienų prenumerata