Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Klaipėdos apygardos teismas
lt
En

Klaipėdos apygardos teismo archyvaras

Informacija atnaujinta 2020-01-13 14:20:58

KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMO ARCHYVARO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Klaipėdos apygardos teismo archyvaras yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

2. Pareigybės grupė – specialistas, pareigybės lygis – B.

(Klaipėdos apygardos teismo pirmininko 2017-03-10 įsakymo Nr. V–41 redakcija)

II SKYRIUS

PASKIRTIS

3. Klaipėdos apygardos teismo archyvaro pareigybė reikalinga planuoti ir organizuoti teismo archyvo darbą taip, kad būtų užtikrintas tinkamas archyvui perduotų dokumentų (bylų) valdymas: apskaita, sisteminimas, saugojimas, išdavimas, naikinimas, perdavimas valstybės archyvui.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

4. Klaipėdos apygardos teismo archyvaras vykdo pareigas bendrojoje veiklos srityje – dokumentų valdyme.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM darbuotojui

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti tokius specialiuosius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išslavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų (Klaipėdos apygardos teismo pirmininko 2017-03-10 įsakymo Nr. V–41 redakcija);

5.2. žinoti ir gebėti taikyti biudžetinių įstaigų archyvų veiklą, dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą, teismo procesą, teismų veiklą reglamentuojančių įstatymų nuostatas ir kitus teisės aktus susijusius su tiesioginių funkcijų vykdymu;

5.3. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją, rengti ataskaitas, išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

5.4. mokėti sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti bendravimo, dalykinio pokalbio taisykles, tarnybinės etikos principus;

5.5. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu;

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Darbuotojas, einantis Klaipėdos apygardos teismo archyvaro pareigas, vykdo šias funkcijas:

6.1. perima iš teismo struktūrinių padalinių ir atskirų darbuotojų sudarytas ir sutvarkytas bylas saugojimui pagal bylų perdavimo aktus;

6.2. įrašo bylas į apyrašus ir byloms užrašo jų apskaitos duomenis, apyrašus teikia derinti valstybės archyvui;

6.3. atlieka dokumentų vertės ekspertizę kartu su struktūriniais padaliniais, administruojančiais atitinkamą veiklos sritį, rengia atrinktų naikinti dokumentų aktus, valstybės archyvui;

6.4. vykdo bylų apskaitos kontrolę ir sudaro bylų apskaitos dokumentų bylas;

6.5. organizuoja ir vykdo nuolat saugomų dokumentų (bylų) perdavimą valstybės archyvui;

6.6. dalyvauja rengiant teismo dokumentų valdymą reglamentuojančių teisės aktų projektus, pagal kompetenciją vertina ir teikia dėl jų pastabas, pasiūlymus;

6.7. informuoja teismo pirmininką, teismo kanclerį apie teisme dingusius ar archyvui neperduotus dokumentus (bylas), surašo dokumentų (bylų) dingimo aktus, teikia juos tvirtinti teismo pirmininkui ar jo įgaliotam asmeniui; bei nustatyta tvarka – valstybės archyvui;

(Klaipėdos apygardos teismo kanclerio 2018-12-31 įsakymo Nr. V–117 redakcija)

6.8. pagal Klaipėdos apygardos teismo archyvarui nustatytas funkcijas (rolę) registruoja duomenis Lietuvos teismų informacinėje sistemoje LITEKO;

6.9. nustatyta tvarka teikia asmenims susipažinti archyve saugomas bylas, išduoda bylas (dokumentus) laikinam naudojimui;

6.10. remdamasis saugomais dokumentais, išduoda pažymas, dokumentų kopijas, išrašus asmenų prašymuose nurodytų faktų patvirtinimui, pagal kompetenciją rengia atsakymus į paklausimus archyvinėse bylose;

6.11. pagal kompetenciją konsultuoja teismo darbuotojus dokumentų tvarkymo ir bylų formavimo archyviniam saugojimui klausimais;

6.12. kontroliuoja saugomų dokumentų (bylų) būklę, teikia teismo kancleriui pasiūlymus dėl tinkamų dokumentų (bylų) saugojimo sąlygų sudarymo;

(Klaipėdos apygardos teismo kanclerio 2018-12-31 įsakymo Nr. V–117 redakcija)

6.13. vykdo kitus teismo pirmininko, teismo kanclerio su teismo archyvo funkcijomis susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

(Klaipėdos apygardos teismo kanclerio 2018-12-31 įsakymo Nr. V–117 redakcija)

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

7. Klaipėdos apygardos teismo archyvaras tiesiogiai pavaldus teismo kancleriui.

(Klaipėdos apygardos teismo kanclerio 2018-12-31 įsakymo Nr. V–117 redakcija)


 

Įvertinkite aptarnavimo kokybę 

Teismo darbo laikas

I–IV  8.00–17.00
V      8.00–15.45

Dokumentų priėmimo laikas

I–IV  8.00–17.00
V      8.00–15.45

Pietų pertrauka
12.00–12.45

Papildomas dokumentų priėmimo laikas

iš anksto užsiregistravus
tel. (0 46) 39 09 60 arba
el. paštu
klaipedos.apygardos@teismas.lt 

I–IV  7.45–8.00
I–V  12.00–12.45

 

Informacija apie bylas

Baudžiamųjų bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (0 46) 39 09 85

Civilinių bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (0 46) 39 09 86

Informacija žiniasklaidai Dovilė Saulėnienė
tel. (0 46) 39 09 83, mob. 0 676 85940

Naujienų prenumerata