Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Klaipėdos apygardos teismas
lt
En

Kompiuterių sistemų administratorius

 

KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMO

KOMPIUTERIŲ SISTEMŲ ADMINISTRATORIAUS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Klaipėdos apygardos teismo kompiuterių sistemų administratorius yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

2. Pareigybės grupė – specialistas, pareigybės lygis – B (Klaipėdos apygardos teismo kanclerio 2020-01-20 įsakymo Nr. V–11 redakcija).

II SKYRIUS

PASKIRTIS

3. Klaipėdos apygardos teismo (toliau – ir teismas) kompiuterių sistemų administratoriaus pareigybė reikalinga užtikrinti teismo kompiuterinio tinklo, kompiuterinės technikos, programinės ir biuro įrangos priežiūrą, padėti teismo Informacinių technologijų (toliau – IT) sistemų administratoriui organizuoti ir vykdyti informacinių sistemų plėtrą, naujų informacinių technologijų diegimą, neperžengiant kompetencijos ribų teikti teismo darbuotojams metodinę ir praktinę pagalbą, susijusią su informacinių technologijų naudojimu bei darbu su kompiuterine ir biuro įranga.

Kompiuterių sistemų administratorius yra Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO (toliau – LITEKO) vietinio administratoriaus dubleris.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo informacinių sistemų (toliau – IS) administravimo, kompiuterinio tinklo valdymo ir priežiūros funkcijas specialiojoje veiklos srityje.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM darbuotojui

5. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų, fizinių ar technologijų mokslų srities išsilavinimą (Klaipėdos apygardos teismo kanclerio 2020-01-20 įsakymo Nr. V–11 redakcija);

5.2. būti susipažinusiam su kompiuterinio tinklo, kompiuterių, serverių, biuro įrangos veikimo principais, naujausiomis technologijomis ir gebėti jas taikyti, vykdant nustatytas funkcijas;

5.3. mokėti dirbti kompiuterine technika, ryšio priemonėmis ir specializuota programine įranga, administruoti kompiuterinį tinklą, „Windows Server“ valdymo sistemas, „Windows active directory“, „Windows“ šeimos operacines sistemas, išmanyti kitas kompiuterių operacines sistemas, mokėti diegti, konfigūruoti ir prižiūrėti biuro programinius paketus („Microsoft Office“), kitas taikomąsias programas, vaizdo ir garso įrangą, biuro įrangą;

5.4. išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų, elektroninių dokumentų rengimą bei valdymą;

5.5. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją, rengti išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

5.6. mokėti sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dalykinio pokalbio taisykles, tarnybinės etikos principus.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO darbuotojo funkcijos

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. teismo pirmininko, teismo kanclerio, IT sistemų administratoriaus pavedimu prižiūri ir administruoja teismo kompiuterinį tinklą, užtikrina ir yra atsakingas už teismo kompiuterių, programų , vaizdo ir garso aparatūros, biuro įrangos, mobiliųjų įrenginių, teismo telefonijos sistemos tinkamą ir nepertraukiamą darbą, eksploatacinių medžiagų pirkimus.;

6.2. būdamas vietinio LITEKO administratoriaus dubleris, įgyvendina duomenų saugos priemones Klaipėdos apygardos teisme;

6.3. diegia, prižiūri bei atnaujina darbo vietose bei serveriuose įdiegtą sisteminę ir taikomąją programinę įrangą, techninę bazę, užtikrina apsaugą nuo virusų, tinklo informacijos ir programinės įrangos apsaugą;

6.4 užtikrina teismo posėdžiuose naudojamos vaizdo ir garso įrangos tinkamą veikimą;

6.5. teismo pirmininko, teismo kanclerio, IT sistemų administratoriaus pavedimu analizuoja gautus raštus, susijusius su jo tiesioginėmis funkcijomis, teikia atsakymų į juos projektus;

6.6. teikia pasiūlymus teismo pirmininkui, teismo kancleriui, IT sistemų administratoriui dėl turimos kompiuterinės ir kitos technikos tobulinimo, eksploatacinių medžiagų, kompiuterinių programų įsigijimo, atnaujinimo ir kitais su atliekamomis pareigomis susijusias klausimais;

6.7. domisi naujausiomis informacinėmis technologijomis ir teikia pasiūlymus dėl jų įdiegimo teisme;

6.8. užtikrina saugomos, apdorojamos ar perduodamos informacijos, esančios kompiuterinėse laikmenose, konfidencialumą, patikimą naikinimą;

6.9. teismo pirmininko, teismo kanclerio nurodymu pagal kompetenciją pavaduoja IT sistemų administratorių jo atostogų, laikino nedarbingumo ir komandiruočių metu;

6.10. vykdo kitus teismo pirmininko, teismo kanclerio, IT sistemų administratoriaus pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

7. Kompiuterių sistemų administratorius tiesiogiai pavaldus teismo kancleriui

Įvertinkite aptarnavimo kokybę 

Teismo darbo laikas

I–IV  8.00–17.00
V      8.00–15.45

Dokumentų priėmimo laikas

I–IV  8.00–17.00
V      8.00–15.45

Pietų pertrauka
12.00–12.45

Papildomas dokumentų priėmimo laikas

iš anksto užsiregistravus
tel. (0 46) 39 09 60 arba
el. paštu
klaipedos.apygardos@teismas.lt 

I–IV  7.45–8.00
I–V  12.00–12.45

 

Informacija apie bylas

Baudžiamųjų bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (0 46) 39 09 85

Civilinių bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (0 46) 39 09 86

Informacija žiniasklaidai Dovilė Saulėnienė
tel. (0 46) 39 09 83, mob. 0 676 85940

Naujienų prenumerata